Cyklogenerel 2016

Mesto Trenčín už v roku 2009 zadalo vypracovanie Generelu cyklistickej dopravy, čím jednoznačne deklarovalo podporu rozvoja cyklistickej doprave. V tom čase už mesto spracovávalo územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorej nedeliteľnú súčasť tvoria aj ťažiskové trasy cyklistickej dopravy, prevzaté z tohto generelu.  Po schválení ÚPN mesta v roku 2012, aktuálne v znení príslušných zmien a doplnkov, pristupuje mesto Trenčín k aktualizácii Generelu cyklistickej dopravy ako územnoplánovacieho podkladu v zmysle § 3 stavebného zákona. Generely vo všeobecnosti majú za cieľ riešiť podrobnejšie otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, pričom cyklistická doprava predstavuje jednu zo zložiek dopravy, a spracúvajú sa vtedy, ak je potrebné prehĺbiť riešenie určitej zložky osídlenia.

Aktualizácia Generelu cyklistickej dopravy mesta Trenčín vychádza z už spomínaného Generelu cyklistickej dopravy z roku 2009, ktorý dopĺňa o podklad pre úspešnú realizáciu cyklistických opatrení vo výhľadovom období. Celá sieť cyklistických komunikácií je koncipovaná s cieľom vytvorenia uceleného systému a návrhom  konkrétnych  cyklistických  opatrení. Nakoľko aktualizácia tohto generelu je riešená ako územnoplánovací podklad podľa platnej legislatívy, bude  aj predmetom ďalších aktualizácií územnoplánovacích dokumentácií v zmysle ustanovení § 30 a § 31 stavebného zákona.

 

Viac o cyklodoprave…

Cyklodoprave sa venujeme samostatne na nasledujúcej podstránke.
Mobilita – Cyklodoprava

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!