Prepravná služba

Kontakt Mgr. Martina Bulková
Tel.: 0911 344 381
E-mail: martina.bulkova@ssmtn.sk

Vodič sociálneho taxíka
Tel.: 0910 153 504

Prepravná služba je sociálna služba  poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Na základe potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa, ktoré je na Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – prepravná služba, priznávame poskytovanie prepravnej služby. Zároveň musí byť žiadosť kompletne vypísaná, podpísaná a k Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby doložený aktuálny výmer o dôchodku žiadateľa o prepravnú službu. Takto kompletnú žiadosť je potrebné doručiť na riaditeľstvo Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na ul. Piaristickej č. 42 v Trenčíne.

Prepravná služba Vám bude poskytovaná na základe predchádzajúcej objednávky, ktorú môžete uskutočniť osobne v sídle organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o. alebo telefonicky na číslach 032/65 215 81 a 032/64 024 63 najneskôr 24 hodín vopred. Prepravná služba Vám bude poskytnutá na území mesta Trenčín, od miesta nástupu špecifikovaného v objednávke až po miesto určenia prepravy. Prepravná služba bude poskytnutá v deň objednávky len v prípade, že to kapacita umožňuje.
Za poskytovanú prepravnú službu je povinnosť platiť úhradu v sume 1,00 €/km prepravovanej vzdialenosti stanovenú podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za poskytované sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21. 2. 2023 uznesením č. 156, ktoré nadobúda účinnosť od 1. 4. 2023.

Dĺžka prepravnej vzdialenosti sa ráta od miesta nástupu klienta do miesta určenia prepravy. Úhradu je povinné platiť priamou platbou v deň poskytnutia prepravnej služby vodičovi vozidla. Stojné za každú začatú hodinu je 3 €.
V prípade, že klient nemá záujem o poskytnutie objednanej prepravnej služby v ten deň, je jeho povinnosťou objednávku bez zbytočného odkladu stornovať. Storno objednávky vykonané najneskôr do času výjazdu motorového vozidla, ktorým sa prepravná služba zabezpečuje, na klientom určené miesto nástupu je bezplatné. V prípade, že storno objednávky bude vykonané až po výjazde motorového vozidla na miesto nástupu, vzniká mu povinnosť zaplatiť poplatok za zbytočný výjazd vo výške 5 €.
Poplatok za prepravnú službu sa platí v hotovosti, ihneď po poskytnutí prepravnej služby.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!