Dovoz stravy

Kontakt: Mgr. Martina Bulková
tel.: 0911 344 381
e-mail: martina.bulkova@ssmtn.sk

V rámci sociálnej politiky Mesta Trenčín sa poskytuje služba dovoz obedov do domácnosti ako služba nad rámec zákona o sociálnych službách.

Dovoz obedov sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Trenčín, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, má ťažké zdravotné postihnutie alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav si nemôže zabezpečiť základné životné potreby. Podmienkou na otvorenie tejto služby je podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania služby – dovoz obedov, ktorej súčasťou je vyjadrenie lekára a potrebné je doložiť aktuálny výmer o dôchodku. Dovoz obedov sa na území Mesta Trenčín poskytuje v závislosti od kapacitných a organizačných možností poskytovateľa. V prípade voľnej kapacity službu začneme poskytovať na základe podpísanej zmluvy s prijímateľom. V prípade odmietnutia návrhu na zabezpečenie služby, resp., nereagovania na výzvu zo strany poskytovateľa (v rozsahu 10 kalendárnych dní) bude žiadosť vyradená zo zoznamu žiadateľov.

Prijímateľ služby dovoz obedov si zakupuje stravné lístky v priestoroch spoločnosti Gastro-syst s.r.o. na ul. Legionárska 5, 911 01 Trenčín. Cena za stravný lístok je 4,80 €. 

Úhrada za dovoz obedov je určená na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Prijímateľ s výškou dôchodku do 400 € platí za dovoz jedného obeda 0,65 €. Prijímateľ s výškou dôchodku nad 400 € platí za dovoz jedného obeda 0,85 €. Úhrada za službu dovoz obedov sa platí po ukončení kalendárneho mesiaca na základe skutočne odobratých obedov, najneskôr do 20. kalendárneho dňa v nasledujúcom mesiaci.

Ukončenie služby dovoz obedov je možné dohodou, výpoveďou zmluvy alebo odstúpením od zmluvy. Žiadosť o ukončenie je potrebné podať písomnou formou v mene prijímateľa.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!