Terénna opatrovateľská služba

Kontakty Tel.: 032/64 024 63

Mgr. Ivana Šutovská
Tel.: 0902 911 277
E-mail: ivana.sutovska@ssmtn.sk

Mgr. Zuzana Cillingová
Tel.: 0911 344 561, 032/64 024 63
E-mail: zuzana.cillingova@ssmtn.sk

Adresa Piaristická 42, 911 01, Trenčín
Poskytovateľ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

 

O službe

Opatrovateľská služba terénna sa poskytuje v meste Trenčín v pracovné dni v rozsahu maximálne 7,5 hodiny – v čase od 7.00 do 15.00, alebo 8.00 do 16.00 hodiny, prostredníctvom opatrovateliek a opatrovateľov – zamestnancov Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. Poskytovanie opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby.

Opatrovateľská služba v teréne zabezpečuje klientom pomoc pri seba obslužných úkonoch, pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť. Pomáha klientom pri základných sociálnych aktivitách, ako aj môže zabezpečiť dohľad pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Minimálny rozsah úkonov nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosť  fyzickej osoby, posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby.

 

Podmienky prijatia

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná oprávnenej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby, posudok o odkázanosti, aktuálny dôchodkový výmer vydaný sociálnou poisťovňou.

 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu

Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovanej služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa platí na účet Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po mesiaci, v ktorom bola služba poskytnutá.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!