Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 1

Zariadenie pre seniorov tvorí jedna päťposchodová budova nachádzajúca sa na začiatku sídliska Juh v Trenčíne. Klienti – prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkovej, prípadne štvorlôžkovej izbe. Obytné miestnosti majú vlastné sociálne zariadenia a sú vybavené nábytkom, pripojením na TV a internet. Pre klientov je k dispozícii spoločenská miestnosť, knižnica a rehabilitačno – masážne lôžko. Pri budove sa nachádza záhrada s terasou a altánkom.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje záujmová činnosť. V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z. z.

Pri poskytovaní sociálnej služby na odbornej úrovni personál zariadenia pre seniorov prihliada na individuálne potreby klienta, aktivizuje klienta podľa jeho schopností a možností, spolupracuje s rodinou, mestom/obcou a komunitou a to so súhlasom klienta pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

Kontakty 

 
Tel: 032/652 73 49
JUDr. Ivana Hudecová

vedúca zariadenia
Tel.: 0904 631 736
E-mail: ivana.hudecova@ssmtn.sk

Mgr. Katarína Šedivá

sociálna pracovníčka
E-mail: katarina.sediva@ssmtn.sk

Mgr. Martina Masárová

sociálna pracovníčka
E-mail: martina.masarova@ssmtn.sk

Adresa Lavičková 10, 911 08 Trenčín
Zriaďovateľ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Kapacita zariadenia

Zariadenie pre seniorov má kapacitu 74 prijímateľov sociálnej služby, ktorým je poskytovaná celoročná pobytová forma sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorú medzi sebou uzatvárajú poskytovateľ a prijímateľ sociálnej služby sa uzatvára na čas neurčitý.

Záujmová činnosť

Zariadenie pre seniorov zabezpečuje spoločenské aktivity a záujmovú činnosť pre svojich klientov a to na základe mesačného plánu záujmovej činnosti, ako aj organizovania podujatí na základe aktuálnych ponúk. Podporujeme tvorivú činnosť klientov na pravidelných tvorivých dielňach a obľúbené sú aj väčšie posedenia, ako fašiangové posedenie, posedenie ku Dňu matiek, varenie gulášu v záhrade, októbrové posedenie k Mesiacu úcty k starším, predvianočné posedenie.

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu

Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov je určená podľa Prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Na základe evidencie poskytnutých činností je prijímateľovi sociálnej služby každý mesiac vystavený výpočtový list.

Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa stanovuje v úhrnnej mesačnej čiastke pozostávajúcej z:

  • úhrady za odborné činnosti, ktorými sú pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a ošetrovateľská starostlivosť
  • úhrady za obslužné činnosti, ktorými sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie a pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
Postup pri poskytovaní sociálnej služby

Občan si podľa miesta trvalého pobytu podá na príslušný mestský/obecný úrad písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorej súčasťou je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti /zmluvného ošetrujúceho lekára/ o zdravotnom stave.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku mesto/obec vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu mesto/obec v zmysle § 80 písm. c/ zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytovanej prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., podá písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby spolu s prílohami osobne alebo poštou na adresu:

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Piaristická 42
911 01 Trenčín

Pred nástupom do zariadenia pre seniorov predkladá občan potrebné aktuálne lekárske potvrdenia o zdravotnom stave.

  1. /§ 35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z./

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!