Nocľaháreň Trenčín

Kontakty  Tel.: 032/285 80 21

Mgr. Mario Barinec
Tel.: 0902 901 600
E-mail: mario.barinec@ssmtn.sk

Mgr. Michaela Ružičková
Tel.: 0902 901 602
E-mail: michaela.ruzickova@ssmtn.sk

Adresa Mirka Nešpora 8, 911 01, Trenčín
z dôvodu rekonštrukcie dočasne na ul. Žabinská 317/5
Poskytovateľ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Sociálna služba je poskytovaná občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, ktorý nemá zabezpečené ubytovanie a nemôže doterajšie bývanie užívať. V nocľahárni je poskytované prístrešie na účel prenocovania, sú tu vytvorené podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a na prípravu stravy.

Prevádzka nocľahárne je celoročná a otvorená v čase od 19.00 do 7.00 hod. Nocľaháreň je rozdelená na mužskú a ženskú časť. Poskytnutie prístrešia na účel prenocovania sa poskytuje sebestačným mužom a ženám starším ako 18 rokov ktorý nie sú pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok.

 

Výška úhrady

Výška úhrady je určená podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov.

Poskytnutie sociálnej služby prijímateľovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a je poberateľom dávky v hmotnej núdzi vo výške 0,50 €. Poskytnutie sociálnej služby prijímateľovi, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi, nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a má iný príjem, je vo výške 1,00 €. Poplatok za pranie šatstva a bielizne (1 dávka) je vo výške 0,50 €.

 

Kapacita

Mužská časť 10 lôžok, ženská časť 6 lôžok.

 

Cieľ služby

Podporiť rozvoj schopností a činností, ktoré vedú k obmedzeniu prepadu sociálneho vylúčenia zo spoločnosti.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!