Nocľaháreň Trenčín

Kontakty 

 
Tel: 032/285 80 21
Mgr. Mario Barinec

Tel.: 0902 901 600
E-mail: mario.barinec@ssmtn.sk

Mgr. Michaela Ružičková

Tel.: 0902 901 602
E-mail: michaela.ruzickova@ssmtn.sk

Adresa Mirka Nešpora 8, 911 01, Trenčín
Poskytovateľ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Sociálna služba je poskytovaná občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, ktorý nemá zabezpečené ubytovanie a nemôže doterajšie bývanie užívať. V nocľahárni je poskytované prístrešie na účel prenocovania, sú tu vytvorené podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a na prípravu stravy.

Prevádzka nocľahárne je celoročná a otvorená v čase od 19.00 do 7.00 hod. Nocľaháreň je rozdelená na mužskú a ženskú časť. Poskytnutie prístrešia na účel prenocovania sa poskytuje sebestačným mužom a ženám starším ako 18 rokov ktorý nie sú pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok.

 

Výška úhrady

Výška úhrady je určená podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov.

Poskytnutie sociálnej služby prijímateľovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a je poberateľom dávky v hmotnej núdzi vo výške 0,50 €. Poskytnutie sociálnej služby prijímateľovi, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi, nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a má iný príjem, je vo výške 1,00 €. Poplatok za pranie šatstva a bielizne (1 dávka) je vo výške 0,50 €.

 

Kapacita

Mužská časť 10 lôžok, ženská časť 6 lôžok.

 

Cieľ služby

Podporiť rozvoj schopností a činností, ktoré vedú k obmedzeniu prepadu sociálneho vylúčenia zo spoločnosti.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!