Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Kontakty Tel.: 032/652 15 81, 032/640 24 63

Mgr. Zuzana Cillingová
sociálny pracovník
Tel.: 0911 344 561
E-mail: zuzana.cillingova@ssmtn.sk

Adresa Piaristická 271/42, 911 01, Trenčín
Poskytovateľ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

 

O službe

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa predstavuje sociálnu službu (§ 31), ktorá sa poskytuje na území mesta Trenčín v súlade so Zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov.

V rámci pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa

 1. poskytujú
  1. bežné úkony starostlivosti o dieťa,
  2. pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
  3. výchova
 2. zabezpečuje záujmová činnosť.

Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny, sa považujú najmä:

 1. choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo úmrtie jedného z rodičov,
 2. pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 3. narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.

Sociálna služba sa poskytuje v pracovných dňoch na presne dohodnutom mieste v čase od 7.00 do 15.00, resp. od 8.00 do 16.00 (na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby) prostredníctvom zdravotných sestier a opatrovateliek detí. Administrácia a organizovanie poskytovania sociálnej služby prebieha prostredníctvom sociálneho pracovníka, ktorý sa nachádza v sídle poskytovateľa a zároveň poskytuje sociálne poradenstvo pre klientov a žiadateľov o danú službu (vrátane ich príbuzných).

 

Výška úhradu za sociálnu službu

Výška úhrady za sociálnu službu je uvedená podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov. Úhrada v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovanej služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa platí na účet Sociálnych služieb mesta Trenčín, m. r. o. do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po mesiaci, v ktorom bola služba poskytnutá.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!