Denné centrum Sihoť a jeho detašované pracoviská

Denné centrum Sihoť

organizačná zložka Útvaru sociálnych vecí so sídlom
Osvienčimská 1720/3, 911 01 Trenčín
tel.: 0901 714 266
e-mail: dcsihot@trencin.sk

 • V Dennom centre Sihoť sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
 • Cieľom Denného centra Sihoť je podnecovať aktivitu cieľovej skupiny, začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne, spoločenské a sociálne potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby.

 

V Dennom centre Sihoť poskytujeme tieto služby

 

Sociálne poradenstvo

PhDr. Patrik Čech
tel.: 0902 900 145

Sociálne poradenstvo (§19 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

 1. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.
 2. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.
 3. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.
 4. Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

 

Terénna práca, sociálne poradenstvo a krízová intervencia
ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii:

 • poskytuje pomoc priamo v teréne a v prirodzenom prostredí,
 • poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv,
 • poskytuje terénnu sociálnu službu krízovej intervencie.

 

V akých životných situáciách a kto najčastejšie potrebuje základné sociálne poradenstvo?

 • fyzické osoby osamelo alebo samostatne žijúce,
 • fyzické osoby v dôchodkovom veku,
 • fyzické osoby s ŤZP, alebo s nepriaznivým zdravotným stavom,
 • občania bez prístrešia, alebo ohrození stratou bývania,
 • fyzické osoby, ktoré sa ocitli vo finančných ťažkostiach a majú záujem o osobný bankrot,
 • fyzické osoby, ktoré potrebujú zabezpečiť sociálnu službu (napr. opatrovateľskú službu, sociálnu službu v zariadení, v dennom stacionári, dovoz obedov, sociálny taxík a i.),
 • fyzické osoby, ktoré potrebujú pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • fyzické osoby, ktoré sa potrebujú zorientovať v možnostiach sociálnej oblasti,
 • fyzické osoby, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením.

 

Záujmová činnosť

Ing. Zdenka Buxarová
tel.: 0901 714 266

Referent Denného centra Sihoť Ing. Zdenka Buxarová, zabezpečuje záujmovú činnosť a voľnočasové aktivity.

Akých záujmových činností a voľnočasových aktivít sa môžete zúčastniť?

 • termoakupresúrny masážny prístroj Ceragem na objednávky,
 • cvičenie pre ženy, brušné tance, joga,
 • spoločenské hry, šachy, karty, biliard,
 • stolný tenis,
 • čitáreň: knihy, noviny, časopisy, sledovanie TV vysielania,
 • PC, internet,
 • výstavy,
 • prednášky, besedy,

 

Cenník prenájmu mestských priestorov Denného centra Sihoť

Miestnosti k prenájmu  Cena prenájmu
Sihoť UČEBNE A – 8, B – 7  10 €/hod.
Sihoť KLUBOVNE A – 9 s kuchyňou, B – 6  20 €/hod.
Sihoť TELOCVIČŇA C – 12  10 €/hod.

Cenník je v platnosti od 1. 4. 2024 Mesto Trenčín si vyhradzuje právo cenník zmeniť podľa aktuálnej situácie na realitnom trhu.

(PDF, 102 KB)

 


Mesto Trenčín je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Denného centra Sihoť v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Mesto Trenčín zriadilo detašované pracoviská Denného centra Sihoť (bývalé mestské kluby dôchodcov), ktoré sú organizačne začlenené pod Denné centrum Sihoť:

 1. Detašované pracovisko „STRED“ nachádzajúce sa na ulici: Hviezdoslavova č. 6
 2. Detašované pracovisko „ZLATOVCE“ nachádzajúce sa na ulici: Hlavná č. 10
 3. Detašované pracovisko „ISTEBNÍK“ nachádzajúce sa na ulici: Istebnícka č. 103/9
 4. Detašované pracovisko „KUBRÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Kubranská č. 94
 5. Detašované pracovisko „OPATOVÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Opatovská č. 96

Činnosť Denného centra Sihoť upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, VZN Mesta Trenčín č. 8/2016 a Štatút Denného centra mesta Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!