Denné centrá

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa najmä:

  • zabezpečuje záujmová činnosť

Činnosť denných centier upravuje zákon č. 448/2008 Z.z. a VZN Mesta Trenčín číslo 8/2016.

Mesto Trenčín má zriadené tieto denné centrá:

  • Centrum seniorov so sídlom: Osvienčimská 3, Trenčín, tel: 0901 714 266

Denné centrá seniorov (bývalé mestské kluby dôchodcov) so sídlami:

  1. Mesto – Stred – Soblahovská 1108/21, 911 01 Trenčín
  2. 28. októbra – 28.októbra 1168/2, 911 08 Trenčín
  3. Záblatie – Záblatská 110, 911 05 Trenčín
  4. Zlatovce – Hlavná 10/495, 911 05 Trenčín
  5. Istebník – Istebnická 103/9, 911 05 Trenčín
  6. Kubra – Kubrická 56/60, 911 01 Trenčín
  7. Kubrica – Kubranská 63/94, 911 01 Trenčín
  8. Opatová – Opatová 96/212, 911 01 Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!