Denné centrá

Denné centrum Sihoť

organizačná zložka Útvaru sociálnych vecí so sídlom
Osvienčimská 1720/3, 911 01 Trenčín
tel.: 0901 714 266
e-mail: dcsihot@trencin.sk

 • V Dennom centre Sihoť sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
 • Cieľom Denného centra Sihoť je podnecovať aktivitu cieľovej skupiny, začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne, spoločenské a sociálne potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby.

V Dennom centre Sihoť poskytujeme tieto služby:

 

Sociálne poradenstvo (Mgr. Patrik Čech, tel.: 0902 900 145)

Sociálne poradenstvo (§19 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

 1. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.
 2. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.
 3. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.
 4. Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Referent pre terénnu sociálnu prácu, sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu Mgr. Patrik Čech, 
ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii:

 • poskytuje pomoc priamo v teréne a v prirodzenom prostredí,
 • poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv,
 • poskytuje terénnu sociálnu službu krízovej intervencie.

 

V akých životných situáciách a kto najčastejšie potrebuje základné sociálne poradenstvo?

 • fyzické osoby osamelo alebo samostatne žijúce,
 • fyzické osoby v dôchodkovom veku,
 • fyzické osoby s ŤZP, alebo s nepriaznivým zdravotným stavom,
 • občania bez prístrešia, alebo ohrození stratou bývania,
 • fyzické osoby, ktoré sa ocitli vo finančných ťažkostiach a majú záujem o osobný bankrot,
 • fyzické osoby, ktoré potrebujú zabezpečiť sociálnu službu (napr. opatrovateľskú službu, sociálnu službu v zariadení, v dennom stacionári, dovoz obedov, sociálny taxík a i.),
 • fyzické osoby, ktoré potrebujú pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • fyzické osoby, ktoré sa potrebujú zorientovať v možnostiach sociálnej oblasti,
 • fyzické osoby, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením.

 

Záujmová činnosť (Ing. Zdenka Buxarová, tel.: 0901 714 266)

Referent pre sociálne veci, Denné centrum Sihoť Ing. Zdenka Buxarová,
zabezpečuje záujmovú činnosť a voľnočasové aktivity

Akých záujmových činností a voľnočasových aktivít sa môžete zúčastniť?

 • akupresúrne lôžko Ceragem na objednávky,
 • cvičenie pre ženy, brušné tance, joga,
 • spoločenské hry, šachy, karty, biliard,
 • stolný tenis,
 • čitáreň: knihy, noviny, časopisy, sledovanie TV vysielania,
 • PC, internet,
 • výstavy,
 • prednášky, besedy,
 • kurzy a klub keramiky,
 • hudobné kurzy (napr. gitara, mandolína, flauta, atď.)

 

Ďalšie denné centrá seniorov

Mesto Trenčín má zriadené ďalšie denné centrá seniorov (bývalé mestské kluby dôchodcov), v ktorých sa poskytuje najmä záujmová činnosť:

 1. Mierové námestie > Hviezdoslavova č. 6, 911 01 Trenčín
 2. 28. októbra > 28. októbra č. 2, 911 00 Trenčín
 3. Záblatie > Záblatská č. 29, 911 06 Trenčín
 4. Zlatovce > Hlavná č. 10, 911 05 Trenčín
 5. Istebník > Medňanského č. 30, 911 05 Trenčín
 6. Kubrá > Kubranská č. 94, 911 01 Trenčín
 7. Kubrica > Kubrická č. 60, 911 01 Trenčín
 8. Opatová > Opatová č. 96, 911 01 Trenčín

 


Činnosť denných centier upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN Mesta Trenčín č. 8/2016.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!