Terénna sociálna služba krízovej intervencie

Kontakty 

 
Tel:  +421 326402463
Mgr. Mario Barinec

Tel: 0902 901 600
Email: mario.barinec@ssmtn.sk

Mgr. Michaela Ružičková

Tel: 0902 901 602
Email: michaela.ruzickova@ssmtn.sk

Adresa Mirka Nešpora 8, 911 01, Trenčín,
z dôvodu rekonštrukcie dočasne na ul. Žabinská 317/5
Poskytovateľ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

 

Vykonávame terénnu prácu, sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu, ktorá sa poskytuje v prirodzenom prostredí (napr. na ulici, v domácnosti atď.) fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

Nepriaznivou sociálnou situáciou sa rozumie ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, a to z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

Vykonávame činnosť zameranú na vyhľadávanie fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!