Terénna sociálna služba krízovej intervencie

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa podľa §24a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení, poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, čo je podľa tohto zákona ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy a to z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

Jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.

sam. inšp. Mgr. Patrik ČECH

terénny sociálny pracovník krízovej intervencie

Patrik Čech
tel: 0902 911 020
email: patrik.cech@trencin.sk

Korešpondenčná adresa

Mesto Trenčín
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!