Nízkoprahové centrum Trenčín

Kontakty Tel.: 032/285 80 21

Mgr. Mario Barinec
Tel.: 0902 901 600
E-mail: mario.barinec@ssmtn.sk

Mgr. Michaela Ružičková
Tel.: 0902 901 602
E-mail: michaela.ruzickova@ssmtn.sk

Adresa Mirka Nešpora 8, 911 01, Trenčín
Poskytovateľ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

V nízkoprahovom dennom centre (NDC) na Nešporovej ulici č. 8 sa poskytuje sociálna služba počas dňa občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorý nemá zabezpečené ubytovanie. NDC poskytuje pomoc a podporu sebestačným mužom a ženám ktorí dosiahli vek 18 rokov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii následkom straty bývania.

Prevádzka NDC je otvorená cez pracovné dni v pondelok, utorok a štvrtok od 9.00 hod do 15.00 hod, v stredu od 9.00 hod do 16.00 hod a v piatok od 9.00 hod do 14.00 hod. V rámci NDC sa umožňuje posedenie v bezpečnom prostredí s možnosťou využiť sociálne poradenstvo, vykonať osobnú hygienu, pripraviť jednoduchú stravu a vykonávať záujmovú činnosť.

Sociálne poradenstvo vykonáva sociálny pracovník v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod do 15.00 hod (v piatok do 14:00 hod). Sociálny pracovník informuje klientov o ich právach, ktoré môžu využiť v každodennom živote, ich povinnostiach a o tom ako riešiť špecifické situácie (napr.: vybavovanie dokladov, sprostredkovanie kontaktov a komunikáciu s úradmi, pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok, pomoc pri vybavovaní osobného bankrotu).

Sociálny pracovník ponúka klientom podporu pri hľadaní zamestnania a orientáciu na trhu práce. Umožňuje podporu klientom v oblasti hygieny, starostlivosti o svoje zdravie a stabilizácie psychického zdravia. Pomoc pri sprostredkovaní kontaktu s praktickým a odborným lekárom daného klienta.

 

Výška úhrady

Vstup do nízkoprahového centra je bezplatný. Klient platí poplatok za pranie šatstva a bielizne vo výške 0,20 €/1 dávka podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Kapacita

Kapacita zariadenia je 16 klientov.

 

Cieľ služby

Podporiť rozvoj návykov a schopností, ktoré napomáhajú k začleneniu do spoločnosti a môžu výrazne znižovať dopady rizikového spôsobu života daného klienta. Klient je v NDC podporovaný k upevňovaniu vzťahov s rodinou a komunitou.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!