Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Kontakty Tel.: 032/64 024 63
Mgr. Martina Bulková
Tel.: 0911 344 381
E-mail: martina.bulkova@ssmtn.sk
Adresa Piaristická 42, 911 01 Trenčín
Poskytovateľ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci predstavuje sociálnu službu, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

IDAInteligentná Domáca Asistentka nepretržite, 24 hodín denne, zaznamenáva údaje o pohybe v domácnosti aj mimo nej. Systém funguje bez kamier a mikrofónov, nesleduje a nenarúša súkromie prijímateľa sociálnej služby. Pozostáva zo senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a trackera. V prípade vzniku rizikovej situácie systém IDA sám vyšle upozornenie o možnom probléme dohliadajúcej osobe, ktorú si prijímateľ určil. Táto osoba preverí situáciu spätným zavolaním a v prípade potreby privolá pomoc. Dohliadajúcou osobou môže byť rodinný príslušník, sused, rodinný známy a podobne.

Podmienkou pre poskytovanie sociálnej služby je podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci spolu s prílohami (potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom stave osoby;  v prípade ak občan nie je schopný rozhodovať sám vo veciach sociálnych služieb, je potrebné potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave a súhlas vlastníka nehnuteľnosti, kde sa sociálna služba má poskytovať, pokiaľ nie je žiadateľ vlastníkom nehnuteľnosti). Pre poskytovanie sociálnej služby je takisto nevyhnutné, aby bola domácnosť pripojená na pevný internet a mala aktivované základné mobilné dáta.

Náklady spojené s realizáciou projektu a poskytovaním služby hradí Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Mestu s projektom žiadne priame náklady nevznikajú. Až do 31. decembra 2028 je poskytovanie sociálnej služby bezplatné. Po tomto termíne sa mesto môže rozhodnúť o pokračovaní alebo nepokračovaní poskytovania služby na vlastné náklady a stanovení úrady pre prijímateľa.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!