Zmena stavby pred dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá Mesto Trenčín stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

 

Vybavuje:  
tel.: 032/6504 414
e-mail: podatelna@uradovna-tn.sk
doba vybavenia: 30 – 60 dní
poplatok: Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!