Ohlásenie udržiavacích prác

Udržiavacie práce na stavbách, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa môžu vykonávať iba na základe stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia Mestskému úradu.

Mestský úrad, Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií podľa predložených dokladov k ohláseniu udržiavacích prác určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník vykonať, ak Mestský úrad do 30 dní po obdržaní písomného oznámenia neurčí, že podliehajú stavebnému povoleniu.

 

Podanie žiadosti: Klientske centrum MsÚ 
tel.: 032/6504 303
e-mail: zp.kc@trencin.sk
doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia
poplatok: Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ.
potrebné doklady:
  • Technický popis
  • Doklad o vlastníctve, alebo čestné vyhlásenie
  • Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
  • Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
  • Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo je umiestnená v pamiatkovej  rezervácii

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!