Ohlásenie udržiavacích prác

Udržiavacie práce na stavbách, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa môžu vykonávať iba na základe stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia Mestskému úradu.

Mestský úrad, Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií podľa predložených dokladov k ohláseniu udržiavacích prác určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník vykonať, ak Mestský úrad do 30 dní po obdržaní písomného oznámenia neurčí, že podliehajú stavebnému povoleniu.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie udržiavacich prác
  • Technický popis
  • Doklad o vlastníctve, alebo čestné vyhlásenie
  • Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
  • Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
  • Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo je umiestnená v pamiatkovej  rezervácii

Podanie ohlásenia

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
tel:
 032/ 6504 303
email: zp.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní od podania ohlásenia

Poplatok: 

podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!