Povolenie zmeny užívania stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína Mesto Trenčín na základe písomného návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá Mesto Trenčín stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

 

Vybavuje: Zdena Šavelová
tel.: 032/652401
mobil: 0911 179 608
e-mail: zdena.savelova@trencin.sk
doba vybavenia: 30 – 60 dní
poplatok: Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ.
potrebné doklady:
  • Žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby
  • Stavebné povolenie, Kolaudačné rozhodnutie
  • List vlastníctva
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
  • Projektová dokumentácia

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!