Poskytovanie územno-technických informácií

Územnotechnické informácie z Geografického informačného systému mesta sú poskytované na požiadanie vo forme vytlačeného výrezu alebo na CD nosiči, za príslušný poplatok, podľa platnej

Potrebné doklady

  • Ústna alebo písomná špecifikácia požiadavky na poskytnutie územno-technickej informácie.

Vybavuje

Útvar hlavného architekta

Kontakt:
tel:
032/6504 436, 032/6504 444
email: architekt@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 3 dní

Poplatok:

  • technická mapa – pre výstupy v papierovej forme 5% úmerne vyrátanej čiastky do mierky 1:2000 vrátane a 2% úmerne vyrátanej čiastky v mierke menšej ako 1:2000, pre výstupy v digitálnej forme 15% úmerne vyrátanej čiastky,
  • územný plán SÚ Trenčín – pre výstupy v papierovej forme vo formáte A4 0,99€ a vo formáte A3 1,99€, výstupy v digitálnej forme sa neposkytujú, 
  • ortofotomapa mesta – pre výstupy v papierovej forme vo formáte A4 1,32€ a vo formáte A3 2,32€, výstupy v digitálnej forme sa neposkytujú.

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!