Územné konanie

Územné konanie začína Mesto Trenčín na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konania, a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z.z.).

Podľa výsledkov územného konania vydá Mesto Trenčín navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia
  • List vlastníctva
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Zoznam známych účastníkov územného konania
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Vybavuje

Kontakt:
Zdena Šavelová
tel.: 032/652401
mobil: 0911 179 608
e-mail: zdena.savelova@trencin.sk

Doba vybavenia: 
30 – 60 dní

Poplatok:

podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!