Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá Mesto Trenčín kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Mesto Trenčín pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.

Kolaudačné konanie začína na žiadosť stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník; prípadne užívateľ (prevádzkovateľ) ak je v čase začatia konania známy; obec (ak nie je stavebným úradom); dotknuté orgány štátnej správy.

Potrebné doklady

  • Záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky
  • Stavebné povolenie
  • Dokumentácia stavby
  • Doklad o vytýčení stavby
  • Geometrický plán
  • Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
  • Zoznam známych účastníkov stavebného konania
  • Zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
  • Ďalšie predpísané doklady

Vybavuje

Kontakt:
Zdena Šavelová
tel.: 032/652401
mobil: 0911 179 608
e-mail: zdena.savelova@trencin.sk

Doba vybavenia: 
30-60 dní

Poplatok:

podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!