Pýtali sme sa poštárok a poštárov, čo si myslia o doprave v meste

25. 8. 2023

Poštové doručovateľky a doručovatelia patria k ľuďom, ktorí sa pohybujú na bicykli po Trenčíne každý deň. Práve komunikácia s nimi bola prvou väčšou aktivitou koordinátorov participácie.

Aby boli chodníky a cesty bezpečnejšie pre cyklistov a chodcov. Táto myšlienka bola hlavným námetom rozhovorov s pracovníkmi Slovenskej Pošty. Cieľom bolo získať názory a spätnú väzbu, ktorá súvisí s mobilitou v meste. „Zaujímalo nás, čo doručovatelia vnímajú pozitívne a čo negatívne. S akými problémami sa stretávajú, kde a do akej miery sa cítia bezpečne pri prechádzaní ulicami Trenčína. Vďaka ústretovosti vedenia a pracovníkov Slovenskej Pošty sme sa počas dvoch mesiacov stretli na štyroch diskusiách spolu so 17 poštovými doručovateľmi. Na každom stretnutí sme za pomoci mapy a ich skúseností prechádzali ulicu za ulicou a zapisovali všetky podnety,“ povedala koordinátorka participácie Petra Strečková s tým, že zaevidovali takmer 200 podnetov, ktoré ďalej spracovávajú.

 

 

Mestská časť STRED

Tejto časti mesta sa venovali ako prvej. Bolo spomenutých 16 pozitívnych a 23 negatívnych informácií,“ uviedla P. Strečková. Poštárky a poštári pozitívne vnímajú cyklotrasu na Soblahovskej ulici, ktorá je vedená aj mimo kruhového objazdu. Ocenili obmedzený vjazd automobilov a tým aj zníženú premávku na Ulici J. Braneckého a aj zníženú rýchlosť na Cintorínskej ulici. Dobre hodnotia prechádzanie cestami, ktoré majú vyznačený priestor pre cyklistov alebo, ktoré sú aspoň dostatočne široké, napríklad Partizánska ulica. 

Negatívne body sa najviac týkali kvality povrchu ciest a chodníkov. Podľa tohto kritéria sú problémovými ulicami Braneckého, Legionárska a Kalinčiakova a nekvalitný chodník je napríklad na Hviezdoslavovej, Jaselskej, Kpt. Jaroša a Puškinovej. „Negatívne hodnotili aj parkovanie pozdĺž cyklotrasy a tiež niektoré napojenia chodníka na cestu, keď sa nedá plynule prejsť,“ doplnila P. Strečková.

 

Mestská časť SEVER

Ako pozitíva v tejto mestskej časti sa ukázali zrekonštruované cesty a chodníky, napríklad na Hodžovej a Študentskej ulici. Kladne bolo hodnotené vyznačenie samostatnej cyklotrasy na starom železničnom moste a rampa pre cyklistov, ktorá zjednodušila prechod v podchode pod Hasičskou ulicou. Zmenu parkovania vnímajú poštoví doručovatelia tiež pozitívne na Ulici M. Rázusa. Celkovo uviedli štrnásť pozitívnych bodov.

Spomedzi tridsiatich negatívnych podnetov, ide napríklad o nekvalitné chodníky a cesty v zlom stave (napr. K výstavisku, Železničná, Kukučínova, Gen. Viesta a Hurbanova). Zlý rozhľad pri prechádzaní z bočných ulíc je podľa nich na Gen. Viesta a Martina Rázusa. Chýba im cyklotrasa na Kubrú, ale aj prepojene už existujúcich cyklotrás. Prejazd kruhovým objazdom na Ul. Gen. M. R. Štefánika hodnotia poštoví doručovatelia z pohľadu cyklistov tiež veľmi nebezpečne. Plynulosť cestnej premávky zhoršujú nájazdy na chodníky a semafory, ktoré nezachytia cyklistu, ak sa nepostaví na presne vyznačené miesto, ako je to na križovatke pri hoteli Elizabeth. Problémový je aj prejazd v okolí školy na Kubranskej ulici, kde autá nebezpečne cúvajú do križovatky, najmä v ranných hodinách.

 

Mestská časť ZÁPAD

Široká cesta s dobre značenými priechodmi a bezpečnostným ostrovčekom, dobrá viditeľnosť a bezpečný prejazd. Aj takto vnímajú Bratislavskú ulicu poštoví doručovatelia. „Kladne hodnotia aj presun semaforov na Zlatovskej, úpravu parkovania a zníženú rýchlosť na Budovateľskej ulici. Na Hlavnej sa zlepšil prístup na chodník a na Istebníckej sa vybudoval nový. Toto sú pozitívne príklady, ktoré zazneli na našom stretnutí,“ doplnila koordinátorka participácie Petra Strečková.

Najviac negatív sa opäť týkalo kvality povrchu komunikácií, miest, kde neodteká dažďová voda a kde je veľmi frekventovaná doprava. Celkom netypickým príkladom bolo aj sklo, ktoré sa nachádza pravidelne v blízkosti kontajnerov na Zlatovskej ulici. Za nebezpečný hodnotia aj prejazd Kožušníckou ulicou, kde je na cyklotrase v zákrute šmykľavý povrch. Na Ul. Duklianskych hrdinov je úzka cesta a úsek je dosť frekventovaný. Uviedli tiež zhoršenú viditeľnosť pri odbočovaní z oboch smerov na Okružnú ulicu a v podchode Vlárska. Vyhradený pás pre cyklistov im najviac chýba na Staničnej a Brnianskej ulici, ktoré majú nekvalitný povrch a sú frekventované.

 

Mestská časť JUH

Z celkového počtu jedenástich pozitívnych podnetov zazneli napríklad opravené chodníky, schody na Ul. J. Halašu, rekonštrukcia detského ihriska a parku na Východnej ulici. Spomínaná bola aj Južná ulica, ktorá je hodnotená ako bezpečná a kľudná, aj kvôli dopravným obmedzeniam. Nový priechod pre chodcov pri dome smútku hodnotili poštoví doručovatelia z hľadiska bezpečnosti tiež veľmi pozitívne.

„V mestskej časti Juh sme zaznamenali 37 negatív od účastníkov diskusie. Rôzne situácie vznikajú pri parkovaní okolo škôl, aj mimo parkovacích miest, čo znižuje bezpečnosť detí a bráni plynulému prejazdu a celkovej prehľadnosti na cestách. Aj napriek tomu, že parkovanie znižuje viditeľnosť pri prechádzaní, vnímajú nedostatok parkovacích miest a chceli by mať možnosť pohodlne parkovať v blízkosti svojho bytu. Problémová je aj spojená komunikácia za Mateja Bela 1 – 9, kde dochádza k nebezpečným stretom. Negatívne hodnotili križovatku zo Saratovskej na Ul. Gen. Svobodu, kde sa vodiči áut pri odbočovaní vysunú až na cyklopruh a nedávajú prednosť cyklistom. Zaznamenali sme aj pripomienky k vysokej rýchlosti jazdy cyklistov a kolobežkárov dole kopcom,“ informovala P. Strečková.

 

Zhrnutie

Podnety zo všetkých stretnutí sme rozdelili do ôsmych kategórií. Najviac sa ich týkalo bezpečnosti a kvality povrchu komunikácií. Celkovo bolo 115 negatívnych odpovedí, 58 pozitívnych a 16 návrhov.

Kategória  Počet  Percentá (%)  MČ Stred   MČ Sever  MČ Západ  MČ Juh
Bezpečnosť  63  33,33 %   13  18  13  19
Dopravné riešenie  15   7,94 %  5  4 2 4
Kvalita povrchu  52  27,51 %   16  11 13  12
Parkovanie vozidiel  6   3,17 %  2  1 1 2
Plynulosť premávky  9   4,76 %  2  4 0  3
Prehľadnosť  13   6,88 % 0  3 5  5
Riešenie cyklodopravy  23  12,17 %  9  6 9 0
Iné  8   4,23 %  1  2 2 3

Z hľadiska bezpečnosti môžeme spomenúť situáciu pri základných a materských školách, ktorá je najmä v ranných hodinách komplikovaná. Zaznievali aj pozorovania ohľadne nebezpečných stretov z dôvodu úzkych a frekventovaných úsekov ciest. Dostatok priestoru na zaparkovanie je pre obyvateľov dôležité a stáva sa čoraz väčšou výzvou. Účastníci diskusie poukazovali na nežiadúce parkovanie popri ceste, na chodníku a mimo parkovacích miest všeobecne. K úprave parkovania by poštoví doručovatelia prijali aj úpravu povrchov ciest a chodníkov.

Tento projekt nášho Inštitútu participácie zhrnul aj regionálny riaditeľ Slovenskej pošty, Marek Sopko: „Ďakujeme mestu Trenčín za možnosť byť súčasťou projektu, ktorý prinesie do celého mesta zlepšenie mobility pre občanov ako aj našich doručovateľov. Verím, že aj na základe podnetov doručovateľov pôšt Trenčín 1, Trenčín 5 a Trenčín 8 sa odstránia alebo eliminujú rôzne nedostatky a tým sa vytvoria lepšie podmienky v oblasti mobility a samotnej infraštruktúry. Vzájomnú spoluprácu pre zlepšovanie podmienok občanov mesta vnímame veľmi pozitívne a tešíme sa na ďalší spoločný projekt.“

Momentálne podnety diskutujeme interne na Útvare mobility MsÚ Trenčín a so správcami komunikácií. Veľkú časť zachytených nedostatkov sme evidovali aj pred prieskumom a plánujeme ich  postupne odstrániť. Debaty ale odkryli skúsenosti a problémy, ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmé. „Tieto zistenia budú slúžiť aj pre budúce rozhodovanie o rozpočte mesta. Napriek všetkým zisteniam môžeme zhodnotiť, že niektoré podnety sú aj o jednotlivcoch. Rýchla jazda, či už na bicykli, kolobežke, aute je niečo, čo môžeme ovplyvniť aj my sami. Mali by sme sa vzájomne rešpektovať, nech ideme na akomkoľvek dopravnom prostriedku. Správajme sa bezpečne k svojmu okoliu a v neposlednom rade aj k sebe,“ uzavrela P. Strečková.

 

Inštitút participácie Trenčín (IPT)

Je súčasťou projektu Európske hlavné mesto kultúry.

Jednou z jeho úloh je pomáhať pri mapovaní potrieb ľudí v Trenčíne v oblasti kultúry a vysvetľovať ako kultúra pozitívne vplýva na kvalitu života. Nový tím na Mestskom úrade v Trenčíne bude napríklad zisťovať, aké skupiny obyvateľov majú fyzické alebo iné prekážky pri zúčastňovaní sa na podujatiach alebo, aké potreby by podľa nich malo spĺňať kvalitné námestie či verejný priestor. Tím bude pracovať na tom, aby mali ľudia možnosti sami aktívne prispieť k zlepšeniu života v meste. Cieľom je najmä participácia, ktorú má Inštitút v názve.

 

Participácia

= zapojenie sa do rozhodovania, ktoré ovplyvňuje náš život. Znamená to vyjadriť sa k otázkam, ktoré sú pre nás dôležité, či už ide o to, ako mesto vyzerá, ako sa v ňom žije, ale aj ako je spravované. Pre kvalitnú účasť všetkých obyvateľov je dôležité poznať,  aké skupiny obyvateľov v meste žijú. Kolegovia z IPT budú vykonávať mapovania sociálnej a demografickej štruktúry ľudí a ich potrieb. Poskytnú im nástroje pre efektívne zapájanie sa. Dúfame, že takto sa nám podarí vybudovať silnejšiu a angažovanejšiu spoločnosť, ktorá bude odzrkadľovať rôzne potreby našich občanov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!