Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Prezentácia výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

20. 8. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno – poradenským centrom pre EŠIF NSK pozýva všetkých...

Prezentácia výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

20. 8. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF NSK pozýva všetkých...

Často kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

13. 8. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2018 verzia 6.0

9. 8. 2018 | Mesto Trenčín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP zverejnilo dňa 9.8.2018 na svojom webovom sídle aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2018...

Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

30. 7. 2018 | Mesto Trenčín

Dňa 27.7.2018 bola Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vyhlásená výzva na...

Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

17. 7. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13. 07. 2018 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych...

Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

11. 7. 2018 | Mesto Trenčín

Dňa 10.7.2018 bola Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vyhlásená výzva na...

Vyhodnotenie I. kola výzvy na ZŠ v rámci MFO Trenčín

2. 7. 2018 | Mesto Trenčín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnil dňa 2.7.2018 na svojej webovej stránke vyhodnotenie prvého kola výzvy na predkladanie ŽoNFP, ktoré sa...

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10

29. 6. 2018 | Mesto Trenčín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom uverejnenom na webových...

Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

27. 6. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 27.6.2018 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: