Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

11. 8. 2022 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke  Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na...

Získali sme peniaze na cyklotrasu Brnianska

11. 8. 2022 | Mesto Trenčín

Trenčín dostane nenávratný finančný príspevok vyše 335 tisíc eur. Ďalší náš úspešný europrojekt počíta s cyklopruhmi na Brnianskej ulici, od križovatky so Zlatovskou po...

Informácia o uzatvorení výzvy na podporu zelenej infraštruktúry a regenerácie vnútroblokov sídlisk

16. 6. 2022 | Mesto Trenčín

Dňa 14.6.2022 bol na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu...

Oznam o uzatvorení výzvy č. IROP-PO7-SC73-2021-87- Zelená infraštruktúra a regenerácia vnútroblokov sídlisk

12. 5. 2022 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy a o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a...

Informácie k aktualizácie výzvy s kódom č. IROP-PO2-SC211-2021-78 - sociálne služby

4. 4. 2022 | Mesto Trenčín

Na webovej stránke riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení...

Aktualizácia výzvy č. IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zelená infraštruktúra

17. 2. 2022 | Mesto Trenčín

Dovoľujem si Vás informovať, že dňa 17.02.2022 bola na webovej stránke MIRRI SR zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na...

Oznámenie RO pre IROP k výzve č. IROP-PO2-SC211-2021-78 - sociálne služby

18. 1. 2022 | Mesto Trenčín

Počas doterajšieho trvania výzvy boli k 14.1.2022 predložené ŽoNFP v celkovej sume 50 536 592 Eur (zdroj EÚ) (z toho 46 651 037 EUR pre menej rozvinutý región a 3 885 555 EUR pre viac...

Oznámenie o aktuálnej výške zostatku finančných prostriedkov na výzvu č. IROP-PO7-SC71-2021-77 - verejná osobná doprava

18. 1. 2022 | Mesto Trenčín

Počas doterajšieho trvania výzvy k 12.1.2022 boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 22 918 769 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z uvedenej sumy boli v rámci...

Vyhlásenie výzvy na podporu zelenej infraštruktúry a revitalizácie vnútroblokov sídlisk

4. 1. 2022 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.12.2021 bola na webovom sídle RO pre IROP vyhlásená výzva so zameraním na podporu zelenej infraštruktúry a revitalizácie sídliskových...

Oznámenie o aktuálnom stave finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zameranej na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy

15. 12. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovej stránke RO pre IROP  bolo uverejnené oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: