Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Záverečná správa z výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19 (1. kolo)

28. 5. 2020 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19 (1. kolo) v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z...

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP – Jasle, IROP-PO2-SC211-2018-34

25. 5. 2020 | Mesto Trenčín

Dňa 25.05.2020 bola na stránke RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č.6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na...

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP – Zelená infraštruktúra, IROP-PO4-SC431-2017-16

25. 5. 2020 | Mesto Trenčín

Dňa 25.05.2020 bola na stránke RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach...

Zverejnenie záverečnej správy z výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 (8. kolo) – Cyklodoprava

20. 5. 2020 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (8. kolo) v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z...

Zverejnenie záverečnej správy z výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 (6. kolo) - Cyklodoprava

20. 5. 2020 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (6. kolo) v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z...

Záverečné správy z výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 (1. a 2. hodnotiace kolo) – Materské školy

19. 5. 2020 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 (1. a 2. hodnotiace kolo) – zameranej na zvýšenie hrubej...

Oznámenie o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34

4. 5. 2020 | Mesto Trenčín

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS a UMR Bratislavského kraja, UMR Nitrianskeho...

Aktualizácia indikatívneho časového harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2020 - verzia 3

29. 4. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.4.2020 bol na webovej stránke RO pre IROP uverejnený indikatívny časový harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2020 - verzia 3.

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov a termíne uzavretia 12. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. IROP-PO2- SC211-2017-17 Deinštitucionalizácia existujúcich zariadení

29. 4. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.04.2020 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: Oznámenie RO pre...

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP – Cyklodoprava, IROP-PO1-SC122-2016-15

29. 4. 2020 | Mesto Trenčín

Dňa 28.04.2020 bola na stránke RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: