Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

2. 12. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že 02.12.2020 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená  Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a...

Projekt Park pre Úspech sa začína realizovať

11. 11. 2020 | Mesto Trenčín

V stredu 11. novembra 2020 odovzdalo mesto Trenčín verejný priestor medzi Továrenskou, Staničnou a Zlatovskou ulicou spoločnostiam, ktoré sa budú spolupodieľať na jeho obnove. Prvé...

Aktualizácia výzvy na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

1. 10. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že 30.09.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená ​Aktualizácia č. 2 výzvy...

Zverejnenie výzvy na podporu nemotorovej dopravy

19. 8. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že 5.8.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev IROP na rok 2020

19. 8. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujem si Vás informovať, že dňa 7.8.2020 bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020, verzia 5.

Aktualizácia strategického dokumentu Integrovaný regionálny operačný program 8.1

27. 7. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.7.2020 bol zverejnený dokument Integrovaný regionálny operačný program verzia 8.1 .

Informácia o aktualizácii č. 9 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-2018-27

30. 6. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.6.2020 bola Riadiacim orgánom pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu...

Informácie o zostatkovej alokácie a uzavretí výzvy č. IROP-PO1-SC121-2019-48 - Verejná osobná doprava

30. 6. 2020 | Mesto Trenčín

Riadiaci orgán pre IROP na svojom webovom sídle informoval o zostatku alokácie na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (výzva...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (9. kolo) - Zelená infraštruktúra

22. 6. 2020 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (9. kolo) zverejňujeme príslušnú záverečnú správu.

Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

15. 6. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12.06.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia výzvy na...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: