Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Oznam RO pre IROP k výzve č. IROP-PO2-SC211-2018-34 - podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

20. 2. 2020 | Mesto Trenčín

Riadiaci orgán pre IROP na svojom webovom sídle informuje potencionálnych žiadateľov o NFP pre výzvu č. IROP-PO2-SC211-2018-34 - podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov...

Informácie k výzve zameranej na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

19. 2. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si vás informovať o novinkách, ktoré sa týkajú výzvy na predkladanie ŽoNFP zameranej na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód...

Informácia o uzavretí výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15 - Cykloprojekty

7. 2. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať o termíne uzávierky výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na...

Aktualizácia výzvy č. IROP-PO2-SC221-2018-35 - Materské školy

31. 1. 2020 | Mesto Trenčín

Dňa 31.1.2020 bola na stránke RO pre IROP zverejnená aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:...

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP - sociálne služby, IROP-PO2-SC221-2018-27

30. 1. 2020 | Mesto Trenčín

Dňa 30.1.2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojom webe uverejnilo Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu...

Informácia o zostatku disponibilnej alokácie a uzávierka 11. hodnotiaceho kola - výzva zameraná na deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení.

10. 1. 2020 | Mesto Trenčín

Riadiaci orgán pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na svojich webových stránkach informuje o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov...

Vyhlásenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov - Zakladanie kreatívnych centier

20. 12. 2019 | Mesto Trenčín

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 1 na výber odborných...

Informácie o zostatku alokácie a termíne 4. hodnotiaceho kola pre výzvu zameranú na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

18. 12. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že Riadiaci orgán pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojom webovom portáli informoval o termíne uzávierky 4....

Zostatok disponibilnej alokácie pre výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranej na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy

13. 12. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si vás informovať o zostatku disponibilnej alokácie pre výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo) s uplatnením zásobníka projektov

9. 12. 2019 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo) v spolupráci s RO pre IROP zverejňujeme...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: