Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

20. 12. 2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že MIRRI SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydalo Aktualizáciu výzvy na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

Predmetom aktualizácie je úprava Indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) z dôvodu zmeny rozhodnutia v prípade žiadosti o NFP predloženej v 1. hodnotiacom kole výzvy, ktorá dosiahla po prehodnotení maximálny (najvyšší) počet bodov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!