Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu regionálnych projektov

19. 1. 2023

RO pre IROP na svojej webovej stránke zverejnilo oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu regionálnych projektov. Jedná sao výzvu s kódom: IROP-PO7-SC76-2022-98.

Počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy bolo predložených 52 ŽoNFP v celkovej sume 3 861 189,13 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 8 000 000 Eur (zdroj EÚ). Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!