Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

20. 12. 2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že MIRRI SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydalo Aktualizáciu výzvy na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78.

Predmetom aktualizácie dochádza k presunu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu medzi aktivitami b), c) a e) a aktivitou d) v objeme 1 924 478 € (zdroj EU). Celková alokácia na výzvu sa nemení.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!