Modernizácia ZŠ Novomeského

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
Kód projektu: NFP302020J180
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je modernizovať priestory ZŠ Novomeského 11 a vybudovať v nej odborné učebne s potrebným vybavením, ktoré umožnia vo výchove a vzdelávaní jej žiakov uplatniť moderné vyučovacie formy a metódy zamerané na získanie adekvátnych prírodovedných poznatkov a zručností a zvyšovanie schopností práce s informačno-komunikačnými technológiami smerujúcich k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka, čím sa vytvorí priestor pre jeho rozhľad o jeho budúcich možnostiach (študijných i pracovných).

Opis projektu:

Výsledkom projektu je vybudovanie modernizovanej odbornej biologickej učebne a ich vybavenia, ktoré bude môcť využívať 701 žiakov navštevujúcich základnú školu. Odborná učebňa bez bariér, pestrá škála a variabilita ich vybavenia (nábytok a IKT) a učebných pomôcok vytvoria v škole prostredie, v ktorom bude možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca v súlade s jeho špecifickými potrebami s cieľom zabezpečenia jeho plnohodnotnej účasti na vzdelávaní a uľahčenia jeho budúcej profesijnej orientácie a neskoršieho výberu vhodnej strednej školy a uplatnenia v reálnom živote a v spoločnosti.

Celková výška oprávnených výdavkov: 34 133,60 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%):  32 426,92 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 1 706,70 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Fotodokumentácia pred realizáciou projektu:

Dokument na stiahnutie

(PDF, 281 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!