Modernizácia ZŠ Na dolinách

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
Kód projektu: NFP302020J179
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je modernizovať priestory ZŠ Na dolinách 27 a vybudovať v nej chýbajúce odborné učebne s potrebným vybavením, ktoré umožnia vo výchove a vzdelávaní jej žiakov uplatniť moderné vyučovacie formy a metódy zamerané na získanie zvyšovania jazykových znalostí a komunikačných schopností v materinskom i cudzích jazykoch a úrovne práce s informačno-komunikačnými technológiami smerujúcich k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka, čím sa vytvorí priestor pre jeho rozhľad o jeho budúcich možnostiach (študijných i pracovných).

Opis projektu:

Výsledkom projektu je vybudovanie chýbajúcich 2 odborných učební (IKT a jazykovej učebne) a ich vybavenia, ktoré bude môcť využívať 227 žiakov navštevujúcich základnú školu. Výber odborných učební so zameraním na učebne pre informačno – komunikačné technológie a jazyky je daný regiónom Žiadateľa v hospodárstve, ktorého dominuje technický a najmä automobilový priemysel. Na rozvoj schopnosti žiakov používať prostriedky IKT k vyhľadávaniu, spracúvaniu a uloženiu informácii a k elektronickej komunikácii a na zvládnutie jazykového učiva a získanie komunikačných kompetencii v materinskom aj cudzom jazyku a na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a súkromnom živote. Odborné učebne bez bariér, pestrá škála a variabilita ich vybavenia (nábytok a IKT) a učebných pomôcok vytvoria v škole prostredie, v ktorom bude možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca v súlade s jeho špecifickými potrebami s cieľom zabezpečenia jeho plnohodnotnej účasti na vzdelávaní a uľahčenia jeho budúcej profesijnej orientácie a neskoršieho výberu vhodnej strednej školy a uplatnenia v reálnom živote a v spoločnosti.

Celková výška oprávnených výdavkov: 48 866,30 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 46 422,98 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 2 443,32 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokument na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!