Modernizácia ZŠ Dlhé Hony

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
Kód projektu: NFP302020J176
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je modernizovať priestory ZŠ Dlhé Hony 1 a vybudovať v nej odborné učebne s potrebným vybavením, ktoré umožnia vo výchove a vzdelávaní jej žiakov uplatniť moderné vyučovacie formy a metódy zamerané na získanie adekvátnych prírodovedných poznatkov a zručností a zvyšovanie schopností práce s informačno-komunikačnými technológiami smerujúcich k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka, čím sa vytvorí priestor pre jeho rozhľad o jeho budúcich možnostiach (študijných i pracovných).

Opis projektu:

Výsledkom projektu je vybudovanie chýbajúcich 2 moderných odborných učební (IKT a jazykovej učebne) a ich vybavenia, ktoré bude môcť využívať 637 žiakov navštevujúcich základnú školu. Na rozvoj schopnosti žiakov používať prostriedky IKT k vyhľadávaniu, spracúvaniu a uloženiu informácii a k elektronickej komunikácii a na zvládnutie jazykového učiva a získanie komunikačných kompetencii v materinskom aj cudzom jazyku a na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a súkromnom živote. Odborné učebne bez bariér, pestrá škála a variabilita ich vybavenia (nábytok a IKT) a učebných pomôcok vytvoria v škole prostredie, v ktorom bude možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca v súlade s jeho špecifickými potrebami s cieľom zabezpečenia jeho plnohodnotnej účasti na vzdelávaní a uľahčenia jeho budúcej profesijnej orientácie a neskoršieho výberu vhodnej strednej školy a uplatnenia v reálnom živote a v spoločnosti.

Celková výška oprávnených výdavkov: 26 878,55 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 25 534,62 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 1 343,93 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Fotodokumentácia pred realizáciou projektu:

Dokument na stiahnutie

(PDF, 276 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!