Plán udržateľnej mobility

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín
Kód projektu: NFP302010J184
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť a ponúknuť dopravné riešenia, ktoré sú dostupné pre všetkých občanov, predovšetkým s ohľadom na významné zdroje a ciele denného pohybu osôb, zvýšiť bezpečnosť premávky, znížiť stupeň znečistenia ovzdušia, hluk, skleníkové plyny a spotrebu energie, zabezpečiť finančne účinnú a udržateľnú dopravu osôb a tovarov a prispieť k zvýšeniu atraktivity a kvality mestského prostredia a verejných priestorov v záujme občanov.

Opis projektu:

Základom udržateľnej mobility je spracovaný strategický plán, ktorého charakterizuje dlhodobá vízia a jednoznačný plán implementácie, vyvážený a integrovaný rozvoj rôznych druhov dopravy, horizontálna a vertikálna integrácia, posúdenie súčasného stavu a implementácie, pravidelný monitoring a hodnotenie a zohľadnenie vedľajších nákladov a výnosov dopravy. Výstup projektu podobe spracovaného strategického dokumentu pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy – Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín umožní prípravu a realizáciu systémových opatrení pre zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VOD.

Celková výška oprávnených výdavkov: 576 000,00 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 547 200,00 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 28 800,00 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokument na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!