Projektová dokumentácia „Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova“

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Projektová dokumentácia „Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova“
Kód projektu: 302071CRL6
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Cieľom predkladaného projektu je posilnenie pripravenosti mesta Trenčín na realizáciu investičných projektov definovaných v rámci programových a plánovacích dokumentov na obdobie 2021-2027 – Integrovanej územnej stratégii Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 – „Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy“.

Cieľom je pripraviť aktuálnu a kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá umožní hladkú realizáciu investičného zámeru plánovaného na financovanie prostredníctvom  Opatrenia 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry 2026 Programu Slovensko, kde investície budú prioritne zamerané na transformáciu verejných priestorov a budov prístupných verejnosti, ktoré sú súčasťou programov EHMK 2026 obsiahnutých v Bid-booku mesta Trenčín, čím sa značne obmedzí predlžovanie projektové cyklu pri implementácii projektov EÚ.

Opis projektu:

Realizácia hlavnej aktivity projektu  bude formou  dodania kompletnej projektovej dokumentácie investičného zámeru transformácie verejného priestoru v meste Trenčín, ktorý bol schválený Kooperačnou radou mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Fyzickým výstupom  hlavnej  aktivity projektu tak bude jedna projektová dokumentácia, ktorú bude môcť žiadateľ využiť v následných povoľovacích a schvaľovacích procesoch.

Predmetom poskytnutia služby – vypracovanie projektovej dokumentácie k víťaznému návrhu v súťaži návrhov na revitalizáciu pešej zóny: Trenčín – revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova“ je:

  • dopracovanie súťažného návrhu do formy štúdie
  • dopracovanie súťažného návrhu do formy dokumentácie pre územné konanie
  • dopracovanie súťažného návrhu do formy dokumentácie pre stavebné konanie
  • dopracovanie súťažného návrhu do formy dokumentácie pre realizáciu stavby
  • výkon autorského dozoru.
Celková výška oprávnených výdavkov: 180 000 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 171 000 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 9 000 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Dokumenty na stiahnutie

(PDF, 195 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!