Revitalizácia priestoru átria Trenčín

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria Trenčín
Kód projektu: NFP302040P269
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je ochrana a podpora ekosystémových služieb zelených pľúc mesta Trenčín poskytovaných verejnou zeleňou priestoru átria ako prvkom zelenej infraštruktúry a jej integrácie s prvkami tz. sivej infraštruktúry prispievajúcimi k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí a adaptability územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu.

 

Opis projektu:

Výsledkom projektu je zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín prostredníctvom 1 prvku zelenej infraštruktúry a 1288 m² obnoveného otvoreného v mestskej oblasti – Trenčína. Zvýšenie odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy najmä prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov a negatívneho hospodárenia s dažďovými vodami. Obnovenie spevnených plôch, hracie prvky (detské šmýkačky, náučno-zábavná vodná trasa), prekryté pódium, komunikačná infraštruktúra s verejným osvetlením a vytvorenie nového zeleného priestoru. Pribudne vŕtaná studňa so zásobníkom vody pre vodné náučné hračky. V strednej časti Átria projekt počíta s fontánkou na pitie a aj s 2 osviežovačmi vzduchu v letných horúčavách.

Celková výška oprávnených výdavkov: 771 514,45 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 732 938,73 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 38 575,72 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Fotodokumentácia pred realizáciou projektu:

Vizualizácia:

Dokument na stiahnutie

(PDF, 110 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!