Regenerácia vnútrobloku Sihoť za Magnusom

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín –  vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova
Kód projektu: NFP302040R700
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je dosiahnutie revitalizácie 4 % sídliskovej zelene polouzatvoreného vnútrobloku obytného súboru za hotelom Magnus na Sihoti, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova a uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, ktorá ma poskytnúť biodiverzite vhodné prostredie, umožniť ekosystémom fungovanie prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí ( mestská časť Sihoť, lesoparku Brezina a obce MFO – Trenčianska Teplá) a integrovať prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Výsledkom projektu bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín prostredníctvom 7 507 m² obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej oblasti – Trenčína.

 

Opis projektu:

Fyzický výstup hlavnej aktivity projektu v podobe 7 507 m² by mali pomôcť zvýšiť podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín a tým prispieť k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy najmä prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov a negatívneho hospodárenia s dažďovými vodami.

Revitalizáciu vnútrobloku dopĺňajú aj hracie prvky a mobiliár v rozsahu Cross trainer (prvok na aeróbny tréning): Air walker (prvok na precvičovanie dolných končatín), Chest (prvok na precvičovanie hrudných a ramenných svalov), Dip bar (prvok na precvičovanie chrbta ramien a paží), Squat spring (prvok na precvičovanie rovnováhy), Leg press (prvok na precvičovanie všetkých svalov dolných končatín): Street workout L (zostava na precvičovanie celého tela), Halo (multifunkčná herná zostava), activity tower – šmykľavka, dog – hojdačka, iodine – kolotoč pre 3 osoby, kids tramp – detská zabudovaná trampolína, halo swing – dvojhojdačka, lavička s operadlom aj bez operadla, celooceľový odpadkový kôš, celooceľový stôl, stojan na bicykle, informačná tabuľa.

Sadovnícke úpravy doplňujú stromy v rozsahu javor horský 5 ks, platan javorovitý 3 ks, pagaštan pleťový 5 ks, lipa malolistá 3 ks, hruška calleryova 6 ks, jabloň okrasná 3 ks, višňa chĺpkatá 2 ks, acer mliečny 3 ks

Celková výška oprávnených výdavkov: 541 303,63 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 514 238,45 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 27 065,18 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokument na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!