Nocľaháreň

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín
Kód projektu: NFP302020V668
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Kód výzvy:  IROP-PO2-SC211-2018-27
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/

 

Cieľ projektu:

V súvislosti s princípom deinštitucionalizácie v rámci podpory sociálnych služieb na lokálnej úrovni pre komunitu a v súvislosti s princípom podpory využívania sociálnych služieb pre komunitu obyvateľov mesta Trenčín sa implementáciou projektu vytvorí fyzické prostredie, ktoré umožní uspokojovať rôznorodé potreby každého jedinca – prijímateľa sociálnej služby podľa jeho špecifických potrieb s cieľom zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine. Vytvoria sa možnosti na poskytovanie služieb v príjemnom prostredí a umožní sa osobám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácií zachovanie ľudskej dôstojnosti v zmysle udržania si základných hygienických návykov a životných potrieb. Takéto prostredie vytvárajúce predpoklady aj pre vznik mobilnej odbornej jednotky na poskytovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie. Umožní odborným zamestnancom sociálneho zariadenia aplikovať rôzne formy a metódy sociálnej práce pre jednotlivcov i skupiny bez rozdielu – vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením, resp. osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Opis projektu:

Mesto Trenčín je zriaďovateľom Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín – mestskej organizácie s právnou subjektivitou, ktorá je významnou inštitúciou poskytujúcou dané sociálne služby danými formami a možnosťou pre prijímateľov sociálnych služieb žijúcich na území mesta Trenčín. Hmatateľnými výsledkom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu bude vybudovaný 1 verejný objekt rekonštrukciou stavebného objektu v bežnej zástavbe a jeho materiálno-technického vybavenia – Nizkoprahové denné centrum a nocľaháreň, M. Nešporu 216/8, Trenčín , ktoré zabezpečuje bytovú situáciu klientov a súčasne je základňou terénnych a ambulantných sociálnych služieb. Vytvorí zázemie terénnych služieb a podporí obnovu mobilnej odbornej jednotky na poskytovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie na komunitnej báze poskytované sociálne služby krízovej intervencie nízkoprahového denného centra a nocľahárne.

 

Plánované hlavné aktivity budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie:

  • stavebných prác rekonštrukcie budovy
  • nákupu interiérového vybavenia zariadenia sociálnych služieb
  • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia
  • nákup motorového vozidla

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 468 400,00 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 444 980,00 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 23 420,00 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokument na stiahnutie

(PDF, 136 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!