Vnútroblok Pádivec

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Revitalizácia vnútrobloku Pádivec
Kód projektu: 302070BYC3
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľ projektu sa má dosiahnuť revitalizáciou 3% sídliskovej zelene otvoreného priestranstva polouzatvoreného vnútrobloku obytného súboru vymedzeného ulicami Opatovská, Pádivého a Ivana Krasku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Sídliskový vnútroblokový priestor s dominantnou funkciou bývania má poskytnúť biodiverzite vhodné prostredie, umožniť ekosystémom  fungovanie prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí (mestská časť Sihoť, lesoparku Brezina a obce MFO – Trenčianska Teplá) a integrovať prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Výsledkom projektu bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín o 3 %  prostredníctvom revitalizácie 8 500 m² obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej  oblasti – Trenčína.

 

Opis projektu:

Architektonicko-stavebná časť PD rieši predovšetkým návrh obnovy zelene ( stromy, kry, trvalkové záhony a trávnika), zadržanie dažďovej vody využiteľnej na zálievku zelene automatickým zavlažovacím systémom, a prestavby stavebných prvkov a objektov, ako sú chodníky a spevnené plochy a vhodne obnovené a doplnené  športové plochy a zariadenia, detské hracie prvky, drobná architektúra, parkový mobiliár (lavičky, smetné nádoby), osvetlenie a i.

Snahou je redukcia nepotrebných spevnených plôch na úkor zelene a sústredenie jednotlivých aktivít do samostatných, plne vybavených, funkčných zón. Súčasťou obnovy je výmena a doplnenie hodnotného parkového mobiliáru, výmena povrchov komunikácii, bezbárierové prístupy, rekonštrukcia osvetlenia, či parková úprava prostredia. Všetky úkony majú za cieľ nárast využiteľnosti, komfortu a bezpečnosti užívateľov. V území sa budú integrovať prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami (vsakovacia šachta vytvorená z betónových skruží DN1000 spolu s vŕtanou studňou DN200mm do hĺbky 10m ako súčasť automatického zavlažovacieho systému na zálievku zelene a udržiavanie vhodnej vzdušnej vlhkosti a eliminácii  prašnosti).

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE vychádza z rozdelenia priestoru vnútrobloku na 6 hlavných zón: Záhradka, Voda, Pre najmenších , Zvuk, Adrenalin, Teen tak, aby si každá veková skupina obyvateľov mesta Trenčín ‘’prišla na svoje’’ a každému sa vytvoril kúsok vlastného sveta, pričom nad všetkým týmto stojí hlavná myšlienka „HMYZ“, ktorú projektový kolektív pretavuje do tvarov spevnených plôch, herných prvkov, mobiliáru, osvetlenia, zelene.  Pre najmenších sa vytvorili bezpečné miesto na hru v piesku. Obľúbená hojdačka hniezdo, či netradičný herný prvok húsenica, potešia mamičky a ich ratolesť. Pre priľahlé materské škôlky sa vytvorila vonkajšia učebňa s tzv. úlikovým sedením a plošinou z dreva. Zvuk predstavuje miesto v jestvujúcej terénnej zníženine. 8 ks zvukových vankúšov odkazuje na významného slovenského hudobného skladateľa Karola Pádivého a jeho dielo “Na Ihrisku”. Nad terénnou zníženinou ‚jamou’ bude umiestnená oblúková konštrukcia pre popínavé rastliny. Oblúková konštrukcia predstavuje chrbát hmyzu a lampy jeho tykadlá. Adrenalín je zóna pre veľkých a dospelých. Hojdačka včelia kráľovná je veľmi jednoduchý prvok, ktorý prinesie množstvo zábavy. Poletovať ako včela pod perforovaným prístreškom s originálnym grafickým návrhom bude nezabudnuteľným zážitkom. Čím je človek silnejší, tým poletí vyššie. Parkour je miesto, ktoré bolo vytvorené v spolupráci s parkouristami Mesta Trenčín – Born toTtrick. Keď potrénujú a vyhladnú, môžu sa najesť vysadených čučoriedok a liesok. Prípadne si niečo priniesť zo sebou a grilovať na otočnom grile. Teen zóna je prírodnou zónou s výhľadom na hrádzu rieky Váh a kostol v Skalke nad Váhom. Z extra veľkej hojdačky pre veľkých a dospelých je krásny výhľad aj na solitérnu jestvujúcu starú vŕbu. Otočný altánok, či hojdacia sieť obkolesené zeleňou, prekvapia naozaj každého. Všetky rastliny v rámci sadovníckych úprav sú starostlivo vybrané na základe skúseností projektantov a súčasných skúseností zo sveta s ohľadom na zmenu klimatických podmienok. Premenlivosť, odolnosť voči náročným mestským podmienkam, lákavosť pre včely a motýle to sú ich hlavné prednosť.

Prehľad zelene podľa podrobného osadzovacieho plánu:

  • STROMY SPOLU 37 ks
  • VIACKMENNÉ KRY SPOLU 62 ks
  • POPÍNAVÉ RASTLINY SPOLU 6 ks
  • KRY SPOLU 155 ks
  • TRVALKOVÝ ZÁHON 1 – 3 SPOLU 2608 ks
  • CIBUĽOVÝ ZÁHON SPOLU 1060 ks
  • TRVALKOVÝ ZÁHON 4-7 SPOLU 41201 ks
  • TRÁVNIK – SPOLU 4102 m2

Projekt počíta aj s rekonštrukciou osvetlenia vnútrobloku. Doplnené budú 2 svetelné zdroje nad oblúkovú konštrukciu v zóne zvuk a 6reflektorov, ktoré budú podsviecovať tieniacu perforovanú plachtu nad hojdačkou včelia kráľovná. Priestor je doplnený cyklostojanmi, štyrmi odpadkovými košmi s popolníkmi, na drobný komunálny odpad a tiež na psie exkrementy, otočným grilom, stoličkami s podrúčkami, kreslami s područkami, detskými stoličkami, stolmi a fontánou na pitie a umývanie rúk. Hlavné informácie o ihrisku a prevádzkový poriadok sa návštevníci dočítajú na informačných tabuliach, ktoré budú umiestnené na spevnených plochách. Ihrisko nebude oplotené. Navrhnutý kamerový systém zaistí jeho bezpečnosť, ochranu proti vandalizmu a prípadné nevhodné správanie niektorých majiteľov domácich zvierat. Vo vnútrobloku sa návštevníci budú môcť pohybovať iba so psami na vodítku. Zvieratá nesmú vstupovať do dopadových plôch herných prvkov. Jediná zábrana je 19 m dlhá bariéra od Opatovskej ulice. Deti tento svah využívajú na sánkovanie počas zimných mesiacov. Pri zápale hry nevybehnú na cestu. Ochranné oplotenie budú mať všetky novovysadené záhony krov, trvaliek, stromov aj viackmených krov. Hmyzie domčeky, domčeky pre ježkov, vtáčie búdky, vtáčie hniezda a krmítko pre veveričky sú určené pre ľudí, aby zvieratká podľa potreby prikrmovali a tým si uvedomovali ich prítomnosť v mestskom prostredí. Zavlažovací systém zaistí automatickú závlahu plôch v vnútrobloku  Pádivec. Trávnaté plochy sú navrhnuté so závlahou výsuvnými postrekovačmi Rain Bird RD 1804-S-P45-F a 5004PL-PRS-PC-SS-SAM. Na postrekovače radu 1804 budú inštalované trysky RVAN s vyrovnanou zrážkovou výškou (15mm na m2/hod). Všetky postrekovače sú rozmiestnené na dostrek a tvoria štvorcový spon. Automatické ovládanie bude riadené modulárnou ovládacou jednotkou a skupinou elektroventilov v šachtách rozmiestnených v areáli podľa projektovej dokumentácie. Ovládacia jednotka bude umiestnená v šachte pre ČT v mieste zaznačenom v projektovej dokumentácii. Pre blokovanie závlahy počas prirodzených zrážok je navrhnuté bezdrôtové čidlo zrážok Rain Bird WR2. Umiestnenie čidla zrážok sa upresní počas realizácie, navrhujeme umiestnenie na stĺp verejného osvetlenia.

Celková výška oprávnených výdavkov: 936 292,76 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 889 478,12 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 46 814,64 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EÚ.

 

Dokumenty na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!