Zelené pľúca mesta – vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zelené pľúca mesta – vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne
Kód projektu: NFP302040P270
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľ projektu je ochrana a podpora ekosystémových služieb zelených pľúc mesta Trenčín poskytovanými mestskými prvkami – zeleňou ako prvkom zelenej infraštruktúry prispievajúcim k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí a adaptability územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu.

 

Opis projektu:

Projektom sa má dosiahnuť rekonštrukcia porastových štruktúr časti zelených pľúc mesta Trenčín formou arboristických zásahov do rozptýlených vysokovzrastlých stromov, alejových stromov vysadených v líniách Mierového námestia a 8 ulíc (Rázusova, Študentská, Nábrežná, Jiráskova, Legionárska, Kúty, Veľkomoravská a Hodžova) a komplexnou revitalizáciou plôch v línii ulice Východná, ktoré budú poskytovať biodiverzite prostredie a umožnia ekosystémom fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí. Výsledkom projektu bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín a 21 914 m² otvoreného obnoveného priestranstva.

Celková výška oprávnených výdavkov: 423 018,25 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 401 867,34 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 21 150,91 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokument na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!