Vnútroblok Východná ulica

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica
Kód projektu: NFP302040N339
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Výsledok projektu je ochrana a podpora ekosystémových služieb zelených pľúc mesta Trenčín poskytovaných sídliskovou zeleňou vnútrobloku ako prvku zelenej infraštruktúry a jej integrácie s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúcimi k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí a k adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Zároveň bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín prostredníctvom 1 115 m² obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej oblasti – Trenčína.

 

Opis projektu:

Cieľ projektu sa má dosiahnuť revitalizáciou sídliskovej zelene vnútrobloku Východná ulica s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, ktorá má poskytnúť biodiverzite vhodné prostredie, umožniť ekosystémom fungovanie prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí (sídliska Juh, lesoparku Brezina a obce MFO – Soblahov, Trenčianska Teplá) a integrovať prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Fyzický výstup hlavnej aktivity projektu v podobe 1.115 m² obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej oblasti – Trenčína by mali pomôcť zvýšiť podiel zelenej infraštruktúry a tým prispieť k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy najmä prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov a negatívneho hospodárenia s dažďovými vodami.

Celková výška oprávnených výdavkov: 286 195,83 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 271 886,04 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 14 309,79 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Fotodokumentácia pred realizáciou projektu:

Dokumenty na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!