Vnútroblok na Ul. J. Halašu

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu
Kód projektu: NFP302040N338
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je ochrana a podpora ekosystémových služieb zelených pľúc mesta Trenčín poskytovaných sídliskovou zeleňou vnútrobloku ako prvku zelenej infraštruktúry a jej integrácie s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúcimi k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí a k adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Výsledkom projektu bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín prostredníctvom 9.379 m² obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej oblasti – Trenčína.

 

Opis projektu:

Fyzický výstup hlavnej aktivity projektu v podobe 9.379 m² obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej oblasti – Trenčína by mali pomôcť zvýšiť podiel zelenej infraštruktúry a tým prispieť k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy najmä prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov a negatívneho hospodárenia s dažďovými vodami. Revitalizácia vnútrobloku J. Halašu vrátane vytvorenia aj vodných prvkov, ktoré zabezpečia ochladzovanie a vlhkosť pôdy potrebnú pre prirodzené procesy rastlín a tým aj k poskytovaniu regulačných ekosystémových služieb,  v silne urbanizovanom území posilní ekologickú stabilitu a zlepší sídelné prostredie a zavedie systémové znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, zníženia zraniteľnosti krajiny klimatickými rizikami prostredníctvom adaptačných opatrení. Súčasťou projektu sú aj nové herné prvky, workout, fitness dráha, minifutbalové ihrisko, oddychové zóny, nové chodníky a herný prvok pexeso, ktorý je dostupný aj pre telesne hendikepovaných ľudí.

Celková výška oprávnených výdavkov: 799 874,95 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 759 881,20 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 39 993,75 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Fotodokumentácia pred realizáciou projektu:

Vizualizácia:

Fotodokumentácia po realizácii

Dokument na stiahnutie

(PDF, 419 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!