Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet, Trenčín
Kód projektu: 302040BDN1
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľ projektu sa má dosiahnuť revitalizáciou mestských prvkov a zazelenaním širokospektrálneho kultúrnospoločenského otvoreného verejného priestoru Rozkvet s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Priestor má poskytnúť biodiverzite vhodné prostredie, umožniť ekosystémom fungovanie prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí (centrálna mestská zóna, lesopark Brezina, sídlisko Juh) a integrovať prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu.

 

Opis projektu:

Fyzické výstupy hlavnej aktivity projektu v podobe 1 prvku zelenej infraštruktúry s 1837,20 m2 obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej oblasti Trenčína dosiahnutého výsadbou 9 ks listnatých drevín (platan, lipa, pagaštan), 5 listnatých doplnkových, kvitnúcich drevín (javor, muchovník ), 459 ks krovín pre izolačný živý plot (tis, hlohyňa, dráč), 970 ks kvitnúcich trvaliek, tráv a bylín ( okrasné záhony – typ A), 1590 ks trvaliek a okrasných tráv ( okrasné záhony – typ B), 160 ks väčších okrasných tráv (okrasné záhony – typ C) a celková rekonštrukcia 1067,3 m² trávnika formou výsevu by mali pomôcť zvýšiť podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín a tým prispieť k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy najmä prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov a negatívneho hospodárenia s dažďovými vodami.

Celková výška oprávnených výdavkov: 358 258,04 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 340 345,14 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 17 912,90 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokumenty na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!