Cyklotrasa – Ľ. Stárka, k priemyselnému parku

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku
Kód projektu: NFP302010Q594
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy – cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestskej časti Zámostie – tvoriacu urbanistické obvody Zámostie, Priemyselný obvod Západ I., Priemyselný obvod Západ II., Nové Zlatovce a Kvetná a priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry – cyklistických komunikácii s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Opis projektu:

Výstupy projektu v podobe 0,331 km úseku novej cyklistickej komunikácie pri miestnej obslužnej komunikácii funkčnej triedy C1 formou segregovaného obojstranného cyklistického chodníka šírky 3,0 m a 1 prvku upokojovania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovaniach a kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie) umožnia lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Celková výška oprávnených výdavkov: 91 851,27 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 87 258,71 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 4 592,56 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokumenty na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!