Cyklotrasa – Zlatovská

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním  siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná
Kód projektu: NFP302010Q595
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy – cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestských častiach a priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry – cyklistických komunikácií s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Opis projektu:

Výstupy projektu v podobe 2,3150 km novovybudovaných nemotorových komunikácií určených na cyklistickú premávku – jednosmerného cyklochodníka a jednosmerných cyklopruhov na ul. Zlatovskej a segregovaného obojsmerného cyklistického chodníka, spoločnej cestičky pre cyklistov a chodcov a koridoru pre cyklistov na prepojení ulíc Zlatovská – Hlavná, vybudovaného jedného prvku upokojovania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérový zastávkový pruh, bezbariérové a osvetlené prechody pre chodcov s vodiacou líniou pre zrakovo postihnutých, kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie, v nebezpečných miestach v cyklopruhoch podfarbené) a vytvoreného prvku doplnkovej cyklistickej infraštruktúry  v podobe obojstranného stojana na bicykle umožnia lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov Trenčína, jeho mestských častí a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.                                                                  

Celková výška oprávnených výdavkov: 516 868,18 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 491 024,77 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 25 843,41 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokumenty na stiahnutie

(PDF, 230 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!