Cyklotrasa – Bratislavská, Žabinská a Palackého

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého
Kód projektu: NFP302010ABV7
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy – cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry – cyklistických komunikácii s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Cieľovým územím realizácie projektu je krajské mesto Trenčín miestne komunikácie Palackého a križovatka Bratislavská-Žabinská.

Opis projektu:

V zmysle generelu cyklistickej dopravy mesta Trenčín ulica Palackého tvorí dopravné prepojenie vetvy A radiálnej cyklistickej trasy s prioritne dopravnou funkciou s vetvami C, D a F a miestnych komunikácií v križovatke Bratislavská Žabinská ul. pozdĺž celej Zlatovskej ulice sprístupňuje mestskú časť Zámostie od súčasného železničného mosta (vo funkcii cestného mosta). Takto sa kompaktne prepojí Sídlisko Juh cez Vetvy A – Centrum – MČ Juh s väzbou na Brezinu a rekreačné trasy na Vetvy D – Centrum – Nové Zlatovce s väzbou na priemyselné zóny. E – Centrum – Západ – s väzbou na Zlatovce, Záblatie a F – Centrum – Západ s väzbou na Orechovú, Istebník, na ktorých je zrealizovaných alebo v príprave na realizáciu 9 úsekov nových cyklotrás o celkovej dĺžke cca 9 kilometrov.

Výstupy projektu v podobe 0,380 km úseku novej cyklistickej komunikácie pri miestnej obslužnej komunikácii na ulici Palackého formou segregovaného cyklistického chodníka – jednosmerného cyklopruhu od chodníka oddelenej mobiliárom – 58 kvetináčmi pre stromy, kry a trávy a 7 lavičkami so stojanmi na bicykle doplňujúceho už existujúci jeden cyklopruh a 1 prvku upokojovania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovaniach a kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie) na križovatke Bratislavská – Žabinská nadväzujúca na cyklotrasu Zlatovská ul. umožnia komfortnejšiu a bezpečnejšiu mestskú mobilitu obyvateľom Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Celková výška oprávnených výdavkov: 157 002,82 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 149 152,68 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 7 850,14 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokumenty na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!