Modernizácia mestských cyklotrás

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti
Kód projektu: NFP302010BCZI
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy – cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v mestskej funkčnej oblasti Trenčín a priľahlých obcí pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry – cyklistických komunikácii s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

 

Opis projektu:

Cieľovým územím realizácie projektu je krajské mesto Trenčín v jeho mestskej časti Stred na uliciach Soblahovská (1.etapa), Legionárska – Nám. Sv. Anny – Braneckého a mestskej časti Sever na uliciach Hodžova a Jasná, ktoré v zmysle generelu cyklistickej dopravy mesta Trenčín tvoria dopravné prepojenie vetiev C, A, G radiálnej cyklistickej trasy s prioritne dopravnou funkciou a ktorá prepojením na Vážsku magistrálu s pokračovaním na cezhraničnú cyklotrasu Trenčín – Nemšová – Česká republika sprístupňuje viaceré hospodárske uzly na území mesta generujúci viac ako 300 pracovných miest. Výstupy projektu v podobe 2,870 km úsekov modernizovaných cyklistických komunikácii prostredníctvom OP na miestnych obslužných komunikácii funkčnej triedy C1 formou 9 cyklopruhov (samostatných pruhov pre cyklistov v dĺžke 6,987 km) so špeciálnou protišmykovou úpravou a vyznačených čiarami nanesením štrukturovaného tvrdeného dvojzložkového plastu bielej farby, ktorý bude doplnený tzv. „bagetkami“ z rovnakého materiálu, pričom „bagetky“ ako priečne nerovnosti na pozdĺžnej čiare budú vytvárať pri prejazde zvukový a vibračný efekt.

Celková výška oprávnených výdavkov: 258 947,20 EUR
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 245 999,84 EUR
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 12 947,36 EUR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokumenty na stiahnutie

(PDF, 328 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!