Regenerácia vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul.

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul.
Kód projektu: 302041X479
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva: Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041X479-431-16

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je ochrana a podpora ekosystémových služieb zelených pľúc mesta Trenčín poskytovaných sídliskovou zeleňou vnútrobloku ako prvku zelenej infraštruktúry a jej integrácie s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúcimi k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí a k adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Výsledkom projektu bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta prostredníctvom 2 036 m² obnoveného otvoreného priestranstva.

 

Opis projektu:

Komplexnou revitalizáciou 1 % sídliskovej zelene polouzatvoreného vnútrobloku obytného súboru medzi ulicami Márie Turkovej a Hodžovej, pri materskej škole Slimáčik, na sídlisku Sihoť v Trenčíne s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, ktorá má poskytnúť biodiverzite vhodné prostredie, umožniť ekosystémom fungovanie prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí (mestská časť Sihoť, lesoparku Brezina a obce MFO – Trenčianska Teplá) a integrovať prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu.

Obsahom hracích prvkov sú pružinová trojmiestna hojdačka, kolotoč so sedadlami, točidlo Stand´n spin, prevažovacia hojdačka dvojmiestna, kresliaca tabuľa s počítadlom a v rámci parkového mobiliáru i oblúkové parkové lavičky, celooceľový odpadkový kôš, informačná tabuľa, ochranné mreže ku stromom, stojan na bicykle.

Sadovnícke úpravy doplňujú stromy v rozsahu javor mliečny 3 ks, platan javorovitý 1 ks, ambrovník styraxový 2 ks, gledíčia trojtŕňová 1 ks, lipa malolistá 2 ks.

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 200 905,00 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 190 859,75 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 10 045,25 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokumenty na stiahnutie

(PDF, 234 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!