Cyklotrasa na Kamenci

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním  siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. na Kamenci, od. Ul. na Vinohrady po Kasárenskú
Kód projektu: NFP302010T973
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy – cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestskej časti Západ – tvoriacu urbanistické obvody Záblatie, Malé Záblatie, Zlatovce, Istebník a Orechové a  priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry – cyklistických komunikácií s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Opis projektu:

Cieľovým územím realizácie projektu je krajské mesto Trenčín na ul. Na Kamenci, od ul. Na Vinohrady po ul. Kasárenská, ktorá v zmysle generelu cyklistickej dopravy mesta Trenčín tvorí dopravné prepojenie vetvy F s vetvou E radiálnej cyklistickej trasy s prioritne dopravnou funkciou, ktorá sprístupňuje jeden z hospodárskych uzlov na území mesta generujúci viac ako 300 pracovných miest. Komplexnou hĺbkovou rekonštrukciou miestnej komunikácie s novovybudovanou cyklistickou komunikáciou – obojstranným cyklistickým pruhom s vodiacim prúžkom v dĺžke 0,851 km a 1 prvkom upokojovania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (odstránenie úzkych miest, bezbariérové nástupiská na autobusových zástavkách a prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovatkách a komplexné vodorovné a zvislé dopravné značenie) sa zlepší mestská mobilita obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín v oblasti nemotorovej a verejnej osobnej dopravy.             

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 369 164,05 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95 %): 1 300 705,85 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5 %): 68 458,20 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokumenty na stiahnutie

(PDF, 231 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!