Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Ministerstvo kultúry, Európska únia

Názov projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda
Kód projektu: NFP302030ABB7
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu „Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda“ je vytvorenie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácii ako stimulovania podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, podnietenie k fungovaniu priaznivého kreatívneho ekosystému a zvyšovaniu kvality života ľudí v meste Trenčín a priľahlom regióne. Cieľ sa má dosiahnuť realizáciou 3 hlavných aktivít – komplexnou rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky, objektu kultúrneho strediska; poskytovaním špecifických služieb CKKP Hviezda a podporou dopytu po kreatívnej tvorbe CKKP Hviezda.

 

Opis projektu:

Komplexná rekonštrukcia národnej, kultúrnej pamiatky, objektu kultúrneho strediska – bývalého kina Hviezda. Kreatívne centrum bude mať viaceré typy priestorov s vybavením. Tie si budú môcť prenajímať rôzne subjekty na svoje aktivity i široká verejnosť. Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda ponúkne ateliéry či umelecké inkubátory. Priestor v ňom nájdu aktivity z viacerých oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu – od kultúrneho dedičstva cez architektúru, dizajn, divadlo, folklór, film až po hudbu. Zrekonštruuje sa interiér aj exteriér budovy, kino, klub, v budove sa vybuduje aj bezbariérový výťah. Na prízemí bude priestor pre klub s kaviarňou, na horných poschodiach pribudne výstavný priestor, meetingové miestnosti, coworking a profesionálna strižňa s foto a video vybavením s cieľom podporiť rozvoj audiovizuálnych profesií v Trenčíne. Napríklad bude otvorená pracovná dielňa, kde sa môžu rozvíjať odvetvia kreatívneho priemyslu ako dizajn, architektúra, reklama. V Otvorenom inovačnom ateliéri pôjde o rozvoj kultúrneho dedičstva, vizuálneho, scénického umenia, ale aj umeleckého vzdelávania. Podpora kreatívnej tvorby, a to cez rôzne propagačné aktivity, či už výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru alebo konferencie, workshopy, prehliadky a pod.

Celková výška oprávnených výdavkov: 7 998 188,63 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 7 598 279,20 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 399 909,43 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokument na stiahnutie

Kultúrno-kreatívne centrum HVIEZDA

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!