Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín

logo OPII MDV - EFRR - MIRRI

 

Názov projektu: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín
Kód projektu: 311071BPQ4
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Kód výzvy: OPII-2021/7/16-DOP
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán: Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra (MIRRI)
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

 

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je vybudovanie komplexného systému riešení kybernetickej bezpečnosti Mesta Trenčín, ktorý umožní zrealizovať opatrenia smerujúce k vyššej miere ochrany informačných systémov mesta voči potenciálnym kybernetickým incidentom. Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie riešenia využiteľného pri manažmente najkritickejších oblastí kybernetickej bezpečnosti samosprávy mesta Trenčín, ktorými sú najmä:

  • Správa mobilných zariadení
  • Ochrana citlivých dát
  • Bezpečnosť sieťovej infraštruktúry
  • Ochrana DNS komunikácie v sieti

 

Projekt bude realizovaný za pomoci hlavných aktivít, ktorými sú:

  • Analýza a Dizajn;
  • Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb;
  • Implementácia a Testovanie;
  • Nasadenie

 

Rozpočet projektu: Suma:
Celková výška oprávnených výdavkov 305 725,13 EUR
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95 %) 290 438,87 EUR
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5 %) 15 286,26 EUR

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!