Revitalizácia verejného priestoru Považská ulica

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín
Kód projektu: 302040BDN2
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je ochrana a podpora ekosystémových služieb zelených pľúc mesta Trenčín poskytovaných verejnou zeleňou verejného priestoru Považská ako prvkom zelenej infraštruktúry a jej integrácie s prvkami tzv. sivej infraštruktúry prispievajúcimi k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí a adaptability územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu.

 

Opis projektu:

Pri realizácii stavebných prác sa zrealizuje 7 stavených objektov SO01 Búracie práce a výkopy, SO02 Oplotenie, SO03 Povrchové úpravy, SO04 Výsadba, SO05 Herné prvky a mobiliár, SO06 Prípojka vody, SO07 vjazd.

V zmysle dokumentácie dôjde ku komplexnej revitalizácie verejného priestoru Považská obnovovu spevnených plôch, hracích prvkov, a vytvorením nových zelených plôch doplňujúcich existujúcu zeleň. Priestor sa doplní o živý plot. V území sa budú integrovať prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami formou vodopriepustných povrchov komunikácií v umožňujúce vsakovanie dažďovej vody napomáhajúce adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Postavia sa herné prvky, ktorých skladba je zložená tak, aby pokrývala čo najširšiu škálu herných činností detí vo veku 3-15rokov. Niektoré typy herných prvkov poskytujú okrem príležitosti pre rozvoj fyzických a koordinačných vlastností tela aj priestor pre rozvoj zmyslov a manuálnych zručností. a komunikačná infraštruktúra s verejným osvetlením umožňujúcich spájanie zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií ekosystémov.

Pre detské ihrisko boli vybraté nasledovné herné prvky:

 • HP.01 – pružinová hojdačka
 • HP.02 – prevažovacia hojdačka
 • HP.03 – zvukový prvok
 • HP.04 – kombinácia herných prvkov
 • HP.05 – pieskovňa
 • HP.06 – reťazová hojdačka
 • HP.07 – kombinácia herných prvkov
 • HP.08 – balančná doska
 • HP.09 – sieťová preliezačka
 • HP.10 – lanová dráha
 • HP.11 – stolný herný prvok
 • HP.12 – pieskovisko
 • HP.13 – hrací domček
 • HP.14 – kresliaca tabuľa
 • HP.15 – trampolína
 • HP.16 – skákacia škôlka

Mobiliár detského ihriska budú tvoriť nasledovné prvky:

 • MP.01 – pítko
 • MO.01 – odpadkový kôš (5ks)
 • MB.01 – stojany na bicykle (4ks)
 • ML.01 – lavička – typ 1 (4ks)
 • ML.02 – lavička – typ 2
 • ML.03 – lavička – typ 3
 • ML.04 – stolík
 • ML.05 – lavička – atyp 1
 • ML.06 – lavička – atyp 2

Komunikácie a spevnené plochy v areáli detského ihriska sú navrhnuté z dvoch typov spevnených plôch. Hlavný chodník a rozptylová plocha pri vstupe bude z vodopriepustného medzerovitého betónu. Druhý typ spevnených plôch tvoria chodníky z betónových platní.

Výsledkom projektu bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín prostredníctvom 1 prvku zelenej infraštruktúry a 1466 m2 obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej oblasti – Trenčína.

Celková výška oprávnených výdavkov: 275 446,33 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 261 674,01 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 13 772,32 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

 

Dokumenty na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!