Cyklotrasa – Brnianska ul. 1. etapa

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa
Kód projektu: 302071BND5
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy – cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestskej časti Západ – tvoriacu urbanistické obvody Záblatie, Malé Záblatie, Zlatovce a priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry – cyklistických komunikácií s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Opis projektu:

Výstupy projektu v podobe 0,5230 km úseku novej cyklistickej komunikácie pri miestnej obslužnej komunikácii funkčnej triedy C1 formou obojsmerného segregovaného cyklopruhu a 1 prvku upokojovania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové napojenie miestnych komunikácií, špeciálny varovný pás na oddelenie cyklistov a chodcov vyhotovený z nalepovacích polyuretánových prvkov, kompletné zvislé a vodorovné dopravné značenie realizované v zmysle STN 018020, vyhlášky č. 9/2009 a TP 085, verejné osvetlenie) umožnia lepšiu mestskej mobility obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 352 912,64 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 335 267,01 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 17 645,63 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokumenty na stiahnutie

(PDF, 108 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!