Cyklotrasa – Zablatská ulica

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E – SO Záblatská
Kód projektu: NFP302010V718
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy – cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestskej časti Západ – tvoriacu urbanistické obvody Záblatie, Malé Záblatie, Zlatovce a priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín. Cieľovým územím je krajské mesto Trenčín, miestna komunikácia C1, ktorá v zmysle generelu cyklistickej dopravy mesta Trenčín tvorí dopravné prepojenie vetvy E radiálnej cyklistickej trasy s prioritne dopravnou funkciou s vetvami D a C, ktorá sprístupňuje z mestskej časti Záblatie popod podjazd železničnej trate priemyselný park a hospodársky uzol v mestskej časti Západ generujúci viac ako 300 pracovných miest a ponad Váh aj centrum mesta.

Opis projektu:

Výstupy projektu v podobe 0,148 km úseku novej cyklistickej komunikácie na miestnej obslužnej komunikácii funkčnej triedy C1 formou samostatnej cyklistickej cestičky a cyklopruhu šírky 3,0 m a 1 prvku upokojovania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovaniach a kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie) umožnia lepšiu mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Celková výška oprávnených výdavkov: 90 249,41 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 85 736,94 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 4 512,47 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokumenty na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!