Obnova Materskej školy Kubranská

Logá: Operačný program kvalita životného prostredia, Európsky únia Európsky fond regionálneho rozvoja, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Názov projektu: Obnova MŠ Kubranská 20, 911 01 Kubrá – Trenčín
Kód projektu: NFP310040G753
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je výrazné zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Kubranská 20, Trenčín – Kubrá. Realizáciou projektu prispejeme k napĺňaniu strategických národných aj európskych cieľov v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov pri súčasnom znížení energetickej náročnosti verejných budov. Projekt bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia znížením emisií, čím projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľstva v danom regióne.

Opis projektu:

Predmetom riešenia je zníženie energetickej náročnosti a obnova Materskej školy. Pozitívny dopad dosiahneme prostredníctvom optimálne zvolených riešení v zmysle návrhu energetického auditu a teda zateplením obvodového a strešného plášťa výmenou otvorových konštrukcií, modernizáciou vykurovania, osvetlenia a vzduchotechniky a použitím OZE.

Celková výška oprávnených výdavkov: 786 863,27 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 747 330,11 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 39 333,16 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Dokument na stiahnutie

(PDF, 231 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!