Kultúrno-informačné centrum s pódiom

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Ministerstvo kultúry, Európska únia

Názov projektu: Kultúrno-informačné centrum s pódiom – udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína
Kód projektu: NFP302070BRS2
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

Cieľ projektu:

Cieľom projektu “Kultúrno-informačné centrum s pódiom – udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína” vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19  v najväčšom kultúrnom priestore v Trenčíne – kultúrno-informačného centra a pódia na Mierovom námestí. Cieľom je tento najväčší  kultúrny priestor na Mierovom námestí udržať pri kultúrnom živote a vytvoriť také podmienky, aby bol odolný aj voči pandémiám a mohol vytvárať podmienky na pulzovanie života- pokračovanie činnosti, udržanie prevádzky a v priamom dôsledku aj zachovanie pracovných miest.

Realizácia hlavných aktivít projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcie“ a  „Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie“ bude formou  modernizácie priestorov interiéru kultúrnej inštitúcie spĺňajúcej nielen estetické štandardy pre kultúrne centrá, ale zahŕňajúca aj riešenia pre zvýšenie kvality pracovného prostredia a v neposlednom rade aj hygienického štandardu jednotlivých priestorov slúžiacich na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie a dobudovanie zázemia KIC, ktoré slúži pre umelcov a účinkujúcich, ktorí vystupujú na pódiu na Mierovom námestí počas kultúrnych podujatí usporiadaných mestom a sociálne zariadenia.

 

Opis projektu:

Realizácia hlavných aktivít projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcie“ a  „Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie“ bude formou  modernizácie priestorov interiéru kultúrnej inštitúcie, ktorej projektovú dokumentáciu vypracoval  Ing. arch. Michal Vojtek.

Návrh interiéru KIC vychádza z požiadaviek na splnenie špecifických nárokov na jeho prevádzku.

Funkčne je priestor delený na dve časti. Vľavo od vstupu je zóna s pracovnými miestami a predajnými materiálmi a suvenírmi, v časti vpravo sa nachádza časť s možnosťou sedenia, usporiadania prednášok a s umiestnenými komerčnými materiálmi, ktoré majú návštevníci k dispozícií zadarmo.

Návrh uvažuje s výmenou okien a zmenou riešenia výkladov. Okná budú vymenené za nové hliníkové okenné rámy s izolačným trojsklom. Súčasťou výmeny okien bude aj výmena vstupných dverí a zakomponovanie výsuvných textilných markíz na fasádu.

Návrh uvažuje so zachovaním priestoru pre sedenie a konanie prednášok a diskusií, ktorého hlavný mobiliár budú tvoriť pôvodné stoly, stoličky a sofa.

Farebné riešenie interiéru bude v kombinácií bielej a sivej farby s brezovou preglejkou a bielou mdf-doskou.

Špecifickou časťou interiéru je riešenie steny hneď oproti vstupu, kde sa uvažuje s umiestnením umeleckého diela – imitácie nápisu na hradnej skale z čias Rímskej ríše (jedna zo špecifických  atrakcií mesta) aplikovanom do súčasného moderného interiéru. Ide o interpretáciu asociácie na funkciu priestoru formou textu „Visit Trenčín“, pri čom „Visit“ je riešená formou nápisu imitujúceho nápis na hradnej skale a „Trenčín“ vyfrézovaným a podsvieteným nápisom do obkladu steny vo fonte mesta Trenčín. Umelecko – grafické dielo,  umelecky stvárnená vstupnú stenu evokujúca históriu spojenú s rímskym nápisom formou imitácie hradnej skaly zahŕňa kameň, doprava kameňa, výroba, opracovanie, sochárska umelecká práca.

Interiérové riešenie navrhuje aj umiestnenie originálneho umelecko – grafického diela. Konkrétne ide o originálne grafické spracovanie mapy mesta Trenčín, ktorá bude umiestnená na zadnej strane nábytkovej zostavy pracovného kúta smerom do priestoru interiéru, mapa má slúžiť ako prvok prepriestorovú orientáciu v meste pre turistov. Dielo bude aj praktické, z kvalitného materiálu,  estetické a moderné.

Rekonštrukcia priestorov zázemia a sociálnych zariadení KIC je zameraná na modernizáciu jednotlivých priestorov s cieľom zvýšiť kvalitu pracovného prostredia a zabezpečiť ich požadovaný hygienický štandard.

Celková výška oprávnených výdavkov: 187 185,95 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 177 826,65 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 9 359,30 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EÚ.

 

Dokument na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!