Revitalizácia Parku M. R. Štefánika

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, Trenčín
Kód projektu: NFP302040J990
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zmluva: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Cieľ projektu:

Ochrana a podpora ekosystémových služieb poskytovanými mestským parkom ako prvkom zelenej infraštruktúry prispievajúcim k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí a adaptability územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Výsledkom projektu bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín prostredníctvom vybudovania 1 prvku zelenej infraštruktúry -zelený park poskytujúci biodiverzite prostredie a umožňujúci ekosystémom fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí a 33,582 m2 obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej oblasti – Trenčína. Fyzické výstupy hlavnej aktivity projektu by mali pomôcť zvýšiť podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín a tým prispieť k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy (napr. prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov, apod.), zvýšenie odolnosti sídiel na očakávané výzvy ďalšieho rozvoja spoločnosti (prostredníctvom ochrany prírody a krajiny, apod.).

Opis projektu:

  • presvetlenie spodnej etáže parku (asanácia krov)
  • odstránenie poškodených drevín
  • generačné doplnenie drevín
  • ošetrenie vzácnych druhov drevín
  • postupná výmena krátkovekých drevín dlhovekými drevinami
  • rozšírenie druhového zastúpenia
  • farebné oživenie parku (kvitnúce dreviny, kvetinové plochy)
  • doplnenie protihlukovej izolácie vo forme vegetácie od vedenia železnice a dopr. ťahu
  • čiastočná regenerácia trávnikových plôch

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 419 750,31 €
Výška poskytnutého príspevku z EU a zo ŠR (95%): 398 762,79 €
Vlastné zdroje Mesta Trenčín (5%): 20 987,52 €

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Zmluva s víťazným uchádzačom VO: http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

 

Fotodokumentácia pred realizáciou revitalizácie:

Fotodokumentácia po realizácii:

Prezentácia parku:

Dokumenty na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!