Manažment údajov mesta Trenčín

logo OPII MDV - EFRR - MIRRI

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie pripomienok k projektu Manažment údajov Mesta Trenčín. Jedná sa o projekt zameraný na aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov v správe Mesta Trenčín a ich využívanie v rámci procesov samosprávy, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie ich požadovanej kvality. Nižšie zverejnené dokumenty budú súčasťou Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorú mesto Trenčín plánuje predložiť v rámci Výzvy OPII-2021/7/15-DOP – Manažment údajov inštitúcie verejnej správy.

Nižšie zverejnené dokumenty popisujú súčasný stav v oblasti manažmentu údajov v našom meste, rámcovo navrhujú budúce riešenia dátového manažmentu a publikovania, ktoré budú dosiahnuté vďaka realizácii projektu.

Hlavnou úlohou navrhovaného riešenia bude zefektívnenie manažmentu samosprávy mesta Trenčín a zároveň zlepšenie úrovne poskytovaných služieb občanom mesta. Zabezpečením kvalitných, valídnych a aktuálnych údajov, ktoré budú používateľom dostupné vďaka realizácii vyššie definovaných aktivít umožní projekt dosiahnuť okrem iného najmä nasledovné výsledky:

  • Skrátenie času vybavovania potrebný dokladov, dokumentov a potvrdení
  • Zvýšenie relevancie a spoľahlivosti elektronických služieb Mesta Trenčín
  • Zníženie chybovosti jednotlivých podaní
  • Odstránenie resp. minimalizovanie náročnosti procesov a úkonov na strane mesta počas riešenia životnej situácie koncového užívateľa
  • Eliminovanie požiadaviek na predkladanie dokladov a dokumentov koncového užívateľa, ktoré už niektoré z OVM v Slovenskej republike majú vo svojej dispozícii
  • Zvýšenie efektivity práce zamestnancov samosprávy vďaka dostupným relevantným a aktuálnym dátam, ktoré značne uľahčia prácu pri poskytovaní služieb občanovi

Pripomienky k navrhovanému projektu je možné zaslať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: jiri.slynko@trencin.sk do 5. 4. 2022 (vrátane).

(XLSX, 117 KB)
(XLSX, 13 KB)
(XLSX, 735 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!